Fogalomtár

Abszolút többség

A parlament abszolút többsége alatt az összes megválasztott képviselő többsége értendő, vagyis a megválasztott képviselők fele plusz egy fő (50%+1).

Ajánlószelvény

Az országgyűlési vagy önkormányzati választásokon csak az lehet egyéni jelölt, aki előzetesen, kellő mennyiségű ajánlást szerzett körzetének választópolgáraitól. Érvényes ajánlást a választási iroda által küldött ajánlószelvényen lehet leadni.

Alkotmánybírósági határozat

Az Alkotmánybíróság döntéseit határozati formában, szótöbbséggel hozza meg teljes ülésen vagy háromtagú tanácsban. Az alkotmánybírósági határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, és mindenkire nézve kötelező erővel bír.

Államhatalom

Egy adott területen és adott népcsoport fölött ténylegesen és kizárólagosan gyakorolt (fő)hatalom. Az állam által gyakorolt hatalom legfontosabb ismérve általánossága és kizárólagossága, vagyis feltétlenül és minden jogalannyal szemben érvényesül.

Állampolgári jogok országgyűlési biztosa

Az Országgyűlés az alkotmányos jogok védelme érdekében választja meg az országgyűlési biztost (ombudsman). Az ombudman megbízatása hat évre szól és kizárólag az országgyűlésnek felelős. Az országgyűlési biztoshoz bárki fordulhat, ha megítélése szerint alkotmányos jogaival összefüggésben sérelem érte, vagy ennek közvetlen veszélye áll fenn.

Állandó bizottság

Az Országgyűlés megalakulását követően létrehozza állandó bizottságait, melyek a működési területüket érintő bármely kérdést megtárgyalhatnak, abban állást foglalhatnak. Kötelező létrehozni az alkotmányossággal, a költségvetéssel, a külügyekkel, az európai uniós ügyekkel, a honvédelemmel, továbbá a mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgálati ügyekkel foglalkozó állandó bizottságokat.

Anarchia

Az anarchia szó görög eredetű, annyit jelent: uralom nélkül. Az anarchia olyan állapotot jelöl, melyben az emberek intézményesített hatalom, állam nélkül élnek.

Azonnali kérdések

Az azonnali kérdés a parlament ellenőrző funkciójának egyik eszköze. Az azonnali kérdések órájában a válaszadásra kötelezettek - amennyiben nem halaszthatatlan közfeladatot látnak el - kötelesek az ülésteremben tartózkodni. A kérdés elmondására és a válaszadásra két-két perc áll rendelkezésre, viszontválaszra egy-egy perc, az utolsó szó joga a megkérdezetté.

Adó

Kötelező jellegű, közvetlen ellenszolgáltatás nélküli, vissza nem térülő, pénzbeli szolgáltatás, melyet az állam vagy más közhatalmi szervezet jogszabály alapján vet ki és hajt be. Az állam egyik legfontosabb bevételi forrása.

Alapítvány

Az alapítvány olyan jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet, amelyet tartós közérdekű cél érdekében gazdasági társaság hoz létre alapító okirattal. Kezelő szerve a kuratórium, mely az alapítót hivatott képviselni. Működésének törvényességi felügyeletét az alapítvány székhelye szerinti ügyészség látja el.

Alkotmányjogi panasz

Az Alkotmánybírósághoz az állampolgárok alkotmányjogi panaszt nyújthatnak be, ha jogsérelmük alkotmányellenes jogszabály alkalmazása folytán következett be, és a rendelkezésükre álló jogorvoslati lehetőségeket kimerítették.

Államháztartás

Az államháztartás a központi és a helyi kormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazó mérleg, illetve az ezekre vonatkozó szabályrendszer, az állam gazdálkodási rendszerének egésze. Az a tevékenység, amellyel az állam a bevételeit beszedi és összegyűjti az állami költségvetésbe, mint pénzalapba, majd azt felhasználja kiadásai fedezésére.

Állampolgárság

Az állampolgárság tartalmazza mindazokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyeket az állam az ellenőrzése alatt álló területen az állampolgárok egy részének vagy összességének átad vagy tőlük elvár.

Allokáció

Az állam egyik funkciója, minden olyan kormányzati tevékenységet magában foglal, amely az előállított termékek és szolgáltatások mennyiségét és minőségét befolyásolja.

Anarchizmus

Az anarchizmus azon elméleteket foglalja magába, amelyek támogatják minden szervezett hatalom és irányítás eltörlését. Célja a szociális igazságtalanság kiküszöbölése egyenlő lehetőségek megteremtésével, egyfajta igazságosságra törekszik az állam beavatkozása nélkül.

Agora

Uniós forrásokból megvalósuló kulturális fejlesztés, amelynek célja közösségi központok létrehozása, a város és vonzáskörzete lakosságának, ezen belül a kiemelten a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és rétegek esélyeinek növelése. A program kedvezményezettje a komplex kulturális szolgáltatásokat igénylő és tevékenységeket végző valamennyi korosztály, a szakmai szolgáltató funkció esetében pedig a hatókörben lévő közművelődési intézményhálózat és azok használói.

Aljegyző

Az önkormányzati képviselő-testület a jegyző vagy a főjegyző javaslatára községekben kinevezhet aljegyzőt. Az aljegyzős feladata a jegyző helyettesítése és a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.

Államcsíny

Az államcsíny során egy csoport felszámolja az alkotmányosságot, és magához ragadja a hatalmat. Az államcsíny antidemokratikus hatalomátvétel, amely egyes esetekben szélesebb tömegek támogatását élvezi, így a hatalom megszerzését követően az új elit népszavazással legitimálja irányító pozícióját.

Állami vállalat

Az állam gazdálkodási feladatainak ellátása érdekében állami vállalatokat és más állami gazdálkodó szervezeteket működtet. Az állami vállalat az állam erre feljogosított szervei által alapított olyan gazdálkodó szervezet, amely az állami tulajdonból rábízott vagyonnal meghatározott módon és felelősséggel önállóan gazdálkodik. Az állami vállalat jogi személy.

Államtitkár

Az államtitkár - törvényben meghatározott kivételekkel – a minisztérium szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint a miniszter teljes jogkörű helyettese, aki ellátja a helyettes államtitkár tevékenységének irányítását. Az államtitkár politikai vezetőnek, a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár szakmai vezetőnek minősül.

Alpolgármester

Az alpolgármester a polgármester munkáját segítő, őt helyettesítő személy. A polgármester javaslatára a képviselő-testület egy vagy több alpolgármestert választhat titkos szavazással, akik közül legalább egyet a képviselő-testület saját tagjai közül választ meg.

Arányos képviselet elve

Az arányos képviselet elvének értelmében a választásokon a pártok által szerzett mandátumok száma arányos az adott pártra leadott szavazatokkal.

Agóra Pólus program

Az ún. pólus városok versenyképességének növelését segíti elő a kulturális alapú városfejlesztés eszközeivel. A programmal a fejlesztési pólusokban és társközpontokban egy-egy innovatív, komplex szolgáltatásokat nyújtó, a felsőoktatási intézményekhez kapcsolódó, önkormányzati alapítású és fenntartású közművelődési intézmény jön létre, amely a helyi igényekhez igazodó közösségi szolgáltatások biztosítására, befogadására, ellátására is alkalmas. Az intézmény a térségi innováció eredményeit közérthető módon mutatja be, elősegítve azok helyi és országos ismertségét. Az Agóra Pólusokban a látogatók interaktív módon ismerhetik meg a város felsőoktatásához és gazdaságához szorosan kötődő tudományterületeket (pl. Miskolc: nanotechnológia, Szeged: élettudományok, Debrecen: biológia, Győr: autóipar).

Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság a rendes bíróságtól teljesen függetlenül, eltérő hatáskörrel működő bíróság, amely az alkotmányvédelem legfőbb szerve. Feladata a jogszabályok alkotmányosságának vizsgálata, az alkotmányos rend és az Alkotmányban biztosított alapjogok védelme.

Államfő

Az államfő a legmagasabb közjogi méltóság. Magyarországon az államfő a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. Az Országgyűlés öt évre választja, egyszer újraválasztható.

Államosítás

Az államosítás (nemzetközi szóval nacionalizálás vagy kollektivizálás) a magántulajdonban álló javak, illetve a felettük gyakorolt vagyoni értékű jogok állami tulajdonba vétele. A privatizációval ellentétes irányú gazdasági jogi folyamat.

Államtitok

Az államtitok olyan adat, mely meghatározott adatfajta körébe tartozik, és az érvényességi idő lejárta előtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése vagy felhasználása, illetéktelen személy tudomására hozása, továbbá az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele közvetlenül sérti vagy veszélyezteti a Magyar Köztársaság alapvető érdekeit.

Általános vita

Az Országgyűlésben egy törvényjavaslat tárgyalása általános vitával kezdődik, melynek során a javaslat szükségességét, szabályozási elvét, részletes vitára bocsáthatóságát vitatják meg.

Autoritás

Az autoritás tekintélyt, befolyást jelent. Egyfajta törvényes és jogos hatalomként is értelmezhető.