kormany.hu 2010-2014

Ez a kormany.hu archívuma. A friss tartalmak itt találhatók.

Ezen az oldalon a honlapon megtalálható dokumentumok közül listázhatja az Önt érdeklő anyagokat. Hírek, fotógalériák és videófelvételek kereséséhez kérjük használja a honlap tetején található általános keresőt.

A dokumentumok keresése történhet szokványos (kulcsszavas) kereséssel, illetve tallózással. Mindkét esetben tovább pontosíthatja a találati listát dátum, forrás vagy a dokumentum típusa szerinti szűréssel.

Adatkezelési felhívás

A jogszabálytervezetek véleményezése előtt kérjük olvassa el adatkezelési felhívásunkat!

Kérem, válassza ki a szűrési szempontokat!

Szűrés dátum szerint

(tól-ig)
X X

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Találatok: 203

Szűrés dátum szerint

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Jogszabálytervezetek
Találatok: 203

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2013. április 30.

Előterjesztés: a Kormány …/2013. ( ... ….) Korm. rendelete a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról.

Az előterjesztés célja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és a törvény felhatalmazó rendelkezései alapján kiadásra került végrehajtási rendeletek szabályozásához és az átalakított elektronikus ügyintézéshez kapcsolódóan a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeit meghatározó 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezéseinek módosítása.

A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásoknak a bevezetése a közfeladatot ellátó szervek széles körét érintik, azok jelentősen kihatnak az iratképzési gyakorlatra is, ezért indokolt az iratkezelést érintő szabályok felülvizsgálata, az érintett rendelkezések módosítása.

Az előterjesztés további célja, hogy a Korm. rendelet alapelveire figyelemmel, valamint a közfeladatot ellátó szervek szervezetrendszeréhez és azon elvárásokhoz igazodva olyan alapszabályokat rögzítsen, amelyek által a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet módosítására sor kerülhet.Az észrevételeket 2013. május 10-ig várjuk a kormanyiroda@kim.gov.hu címen.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2013. április 29.

Előterjesztés: a Kormány /2013. ( ) Korm. rendelete a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódóan egyes kormányrendeletek módosításáról.

Az észrevételeket 2013. május 8. napjáig várjuk a peter.laszlo.salgo@kim.gov.hu e-mail címre.


Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2013. április 23.

Előterjesztés: 2013. évi … törvény egyes büntető tárgyú törvények módosításáról


Büntető tárgyú törvények módosítása

A közigazgatási és igazságügyi miniszter törvénytervezete több büntető tárgyú törvény módosítására tesz javaslatot. Ezek indoka egyrészt, hogy 2013. július 1-jével hatályba lép az új Btk., és emiatt indokolt egyes jogszabályok technikai pontosítása, másrészt a gyakorlati jogalkalmazás során észrevételek miatt is szükséges bizonyos rendelkezések módosítása.

A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló jogszabályt érintő módosítás célszerűségi szempontok alapján a büntetés-végrehajtási bíró egyes feladatait bővíti, valamint az elzárás és a közérdekű munka végrehajtására vonatkozó részletszabályokat pontosítja.

A gyakorlatban felmerült észrevételekre reagálva az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvény tervezett módosítása egyrészt meghatározza a jogerős szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtásának átadása esetén a tanúsítvány kiállítóját, ha az elítélt a végrehajtó tagállamban tartózkodik, másrészt megteremti az Európai Unió más tagállamában kiszabott pénzösszegről vagy eljárási költségről szóló tagállami határozat elismerésének és végrehajtásának lehetőségét arra az esetre is, ha az adott cselekmény az Európai Unió más tagállamának joga alapján szabálysértésnek, a magyar jog szerint azonban bűncselekménynek minősül.

A tervezet továbbá az új Btk. által bevezetett rendelkezésekre tekintettel a bűnügyi nyilvántartási rendszerre vonatkozó törvényben a nyilvántartásban kezelendő adatok körét bővíti, valamint jogharmonizációs feladatoknak tesz eleget, illetve a hatékony nemzetközi együttműködés megteremtése érdekében az új Btk. által bevezetett, az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele intézkedés tekintetében jogsegély szabályokat állapít meg a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló törvényben.


Az észrevételeket 2013. május 2-ig várjuk a peter.laszlo.salgo@kim.gov.hu e-mail címre.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2013. április 18.

Előterjesztés: egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényhez kapcsolódó módosításáról.


Jogszabályi módosítások a hatékonyabb és ügyfélbarátabb hatósági ügyintézésért

Több törvény és kormányrendelet változhat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényhez kapcsolódóan. A jogszabálytervezetek a hatósági ügyintézés hatékonyabb ellátására, fejlesztésére, és az ügyfélbarát, professzionális közigazgatás kialakítására irányulnak azzal, hogy egyszerűsítik és ésszerűsítik a fővárosi és megyei kormányhivatalok egyes szakigazgatási feladatait és eljárásait. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a kormány álláspontjának.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) autonóm államigazgatási szerv, így az eljárásával kapcsolatos kérdéseket törvényben kell szabályozni, ezért szükséges a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény módosítása, és az EBH eljárásának részletes szabályaira vonatkozó, jelenleg kormányrendeleti szintű rendelkezések áthelyezése az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvénybe.

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és állami kárenyhítésről szóló törvény tervezett módosítása meghatározza a büntetőeljárás befejezéséről döntő szervek tájékoztatásának pontos tartalmi elemeit. A villamos energiáról szóló törvény tervezett módosítása a jövőben nem teszi szükségessé az építési hatósági engedély kérelmet a kisfeszültségű magánvezeték építéséhez, ha azt kizárólag olyan ingatlanon építenék meg, amelynek tulajdonosa az építéshez hozzájárult. Ez jelentős mértékben megkönnyítheti a megújuló energiahordozók elterjedését.

A tervezett változtatások között szerepel az is, hogy ha az eseti gondnok díja a gondnokolt vagyonából nem rendezhető, akkor annak kifizetéséről a fővárosi és megye kormányhivatal gondoskodna.

Emellett lehetővé válna, hogy a hajléktalan személyek az időskorúak járadékát házipénztár útján is felvehessék azon kormányhivatalokban, ahol erre lehetőség van, valamint a támogatások folyósítása a menekülteknek és oltalmazottaknak postai úton vagy - ha lehetséges - a kormányhivatal házipénztárában történjen meg. Kimondja a jogszabály-tervezet azt is, hogy a megyei önkormányzat által feladatai ellátásához használt állami tulajdonú ingatlan és az ehhez kapcsolódó ingó vagyon vagyonkezelője - a megyei intézményfenntartó központ helyett - a megyei kormányhivatal legyen.

Rögzíti a tervezett módosítás azt is, hogy a megyei védelmi bizottsági ülésekre állandó meghívottként tanácskozási joggal meghívhatják a helyi védelmi bizottsági elnököket is, hogy első kézből kapjanak információkat és megfogalmazhassák véleményüket.

Az eljárás egyszerűsítése érdekében átalakulnának a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályok is. A tervezett módosítás kiszélesíti a kérelem egyablakos befogadását, csökkenti az eljárási határidőket és kiszámíthatóbbá teszi az ütemezésüket, valamint egyéb olyan biztosítékokat teremt meg, amelyek segítségével a filmkészítők számára garantálható, hogy a terveiknek megfelelő időben tudják megkezdeni a filmforgatást.


Az észrevételeket 2013. április 24-ig várjuk az andras.bujdoso@kim.gov.hu e-mail címre.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2013. április 18.

Előterjesztés: A közigazgatási és igazságügyi miniszter …/2013. (…..) KIM rendelete egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.


Az észrevételeket 2013. április 22-ig várjuk a mikfo@kim.gov.hu e-mail címen.