kormany.hu 2010-2014

Ez a kormany.hu archívuma. A friss tartalmak itt találhatók.

Ezen az oldalon a honlapon megtalálható dokumentumok közül listázhatja az Önt érdeklő anyagokat. Hírek, fotógalériák és videófelvételek kereséséhez kérjük használja a honlap tetején található általános keresőt.

A dokumentumok keresése történhet szokványos (kulcsszavas) kereséssel, illetve tallózással. Mindkét esetben tovább pontosíthatja a találati listát dátum, forrás vagy a dokumentum típusa szerinti szűréssel.

Adatkezelési felhívás

A jogszabálytervezetek véleményezése előtt kérjük olvassa el adatkezelési felhívásunkat!

Kérem, válassza ki a szűrési szempontokat!

Szűrés dátum szerint

(tól-ig)
X X

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Találatok: 203

Szűrés dátum szerint

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Jogszabálytervezetek
Találatok: 203

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2013. november 25.

Előterjesztés: A Kormány …/2013. (……) rendelete a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről.


Kormányzati szervezetrendszer segíti a kiberbiztonsági stratégia megvalósítását

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény, amely 2013. július 1-jén lépett hatályba, rendelkezik a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács létrehozásáról és meghatározza alapvető feladatait. A Tanács, a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokat, azok feladat- és hatáskörét kormányrendelet rögzíti. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a kormány álláspontjának.

A Tanács a kormány javaslattevő, véleményező szerve, amely a törvényben meghatározott szervezeteknek a törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott tevékenységeit összehangolja, megvalósítva ezzel a Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiájában foglalt, a Miniszterelnökség keretében megvalósuló kormányzati koordinációt.

A rendelettervezet – a törvény rendelkezéseivel összhangban – meghatározza a kormányzati koordináció szervezetrendszerét. A szervezet irányító szintjét a Tanács képviseli, amelyben a kiberbiztonságban érintett szakterületek miniszterei által delegált állami vezetők, valamint egyes, nem a kormány irányítása alatt álló országos hatáskörű szervek vezetői vesznek részt. A Tanács vezetője a Miniszterelnökséget vezető államtitkár, a Tanács munkájának szakmai támogatását a Miniszterelnökség által delegált kiberkoordinátor látja el. A Tanács a Kiberstratégia végrehajtása céljából Nemzeti Kiberbiztonsági Akciótervet fogad el, valamint ajánlásokat ad ki.

A Tanács munkáját az általa felkért gazdasági, tudományos és civil szféra felsővezetőiből álló Kiberbiztonsági Fórum segíti, amely a Tanács munkáját véleményező és javaslattevő szervként segíti.

A Tanács koordinációs tevékenységét, valamint döntéseinek végrehajtását ágazati és funkcionális kiberbiztonsági munkacsoportok segítik. Munkájukban a Tanács és a Fórum javaslatai alapján a kiberkoordinátor által felkért közszolgálati tisztviselők és nem kormányzati szakértők vesznek részt.

A Tanács, a Fórum és a Kiberbiztonsági Munkacsoportok munkájának adminisztratív és szakmai támogatását a kiberkoordinátor irányításával működő Titkárság látja el.

A rendelet hatálybalépésének időpontja a kihirdetését követő nyolcadik nap.


Az észrevételeket 2013. november 30-ig a kormanyiroda@kim.gov.hu e-mail címre várjuk.


Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2013. november 22.

Előterjesztés: A közigazgatási és igazságügyi miniszter …./2013. (…..) rendelete a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről.


Korszerűsítik a közfeladatot ellátó szervek iratkezelési szoftvereit

A köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszter törvényi felhatalmazás alapján az e-közigazgatásért felelős, a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős, valamint a kultúráért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben állapítja meg a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményeket. A rendelettervezet emellett a korszerű követelményekhez és az elmúlt években felmerült felhasználói igényekhez, a megváltozott informatikai környezethez igazítja a jelenlegi szabályozást. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a minisztérium álláspontjának.

Az iratkezelési szoftverek metaadatainak, más alkalmazói rendszerekkel kialakított kapcsolatát megalapozó mezőinek és azok formátumának pontos rögzítése által lehetővé válik, hogy az iratkezelési alapfolyamat során a papír alapú és az elektronikus úton érkezett iratokat azonos struktúrájú leíró adatokkal, iktatórendszertől függetlenül, egységesen határozzák meg.

A miniszteri rendelet tervezete a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló kormányrendelettel összhangban meghatározza az iratkezelési szoftverekkel szemben előírt, az érkeztetésre, az iktatásra, az iratok kezelésére, az irattári feladatok támogatására, a biztonságra, az adatmentésre és az archiválásra, a más informatikai rendszerekkel történő adatkapcsolatra, és a műszaki előírásokra vonatkozó követelményeket.

A rendelet tervezett hatálybalépés időpontja 2014. január 1-je, de a fokozatosság elvét alapul véve a bevezetés során megfelelő felkészülési időt biztosít az érintetteknek, így az érvényes tanúsítvánnyal rendelkező és a szerv használatában lévő iratkezelési szoftver az érvényességi idő lejáratáig alkalmazható lesz.

Az iratkezelési szoftvereknek az előírt feltételek alapján történő tanúsítását fél évvel, 2014. július 1-jéig halasztja, tehát a közfeladatot ellátó szervek a már alkalmazott iratkezelési szoftvereiket tovább használhatják, azzal, hogy a 2014. július 1-jét követően esedékes tanúsítás során kell a tanúsító szervezeteknek a rendelet szerinti megfelelőséget vizsgálniuk. A közfeladatot ellátó szerv – a hatálybalépést követő egy év elteltével – 2015. január 1. után bevezetendő új iratkezelési szoftver esetén köteles a rendelet előírásainak megfelelő és érvényes tanúsítvánnyal rendelkező iratkezelési szoftvert alkalmazni. Ennek alapján a közfeladatot ellátó szerv, a szoftvergyártók és a szoftvertanúsítók számára biztosított a megfelelő felkészülési idő az átállásra.Az észrevételeket 2013. november 27-ig várjuk a kormanyiroda@kim.gov.hu címen.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2013. november 20.

Előterjesztés: A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló Korm. rendeletről és a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszútávra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló Korm. rendeletről.


Egységesebb és átláthatóbb szabályok a fogyasztók szerződési jogaiban

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól és a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszútávra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló kormányrendelet jogharmonizációs célú módosítása egységesebb és átláthatóbb szabályokat teremt a fogyasztók szerződési jogai terén. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a kormány álláspontjának.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló kormányrendelet tervezete a fogyasztók jogairól szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgálja. Az irányelv egyrészt a jelenleg hatályos két irányelv (az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló 85/577/EGK irányelv, és a távollévők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló 97/7/EK irányelv) felváltásával egységesíti az üzleten kívüli, illetve a távollévők között kötött fogyasztói szerződések szabályait; másrészt a fogyasztó szerződéses jogainak kibővítésével növeli a fogyasztóvédelem szintjét.

A kormányrendelet tervezetének célja az uniós jogi szabályozás változását tükrözve a két jelenleg hatályos - az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló - kormányrendelet felváltása, és így egységesebb és átláthatóbb szabályok teremtése a fogyasztók szerződési jogaiban. A tervezet tartalmazza a fogyasztók szerződéskötés előtti tájékoztatására, a szerződés teljesítésére vonatkozó, valamint az üzleten kívüli és a távollévők között kötött fogyasztói szerződések esetében a formai követelményekre és az elállási jogra vonatkozó rendelkezéseket. A z új szabályozás 2014. március 15-én léphet hatályba, és a 2014. március 14-ét követően megkötött szerződésekre kellene alkalmazni.

A szállás időben megosztott használati jogára, a hosszútávra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló kormányrendelet módosítása a fogyasztók védelméről szóló, 2009. január 14-i 2008/122/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő kiigazítást szolgálja a szálláshelyek időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre, ezek viszontértékesítésére és cseréjére vonatkozó szerződések esetében.Az észrevételeket 2013. november 25-ig várjuk az eujfo@kim.gov.hu címen.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2013. november 12.

Előterjesztés: 2013. évi … törvény az egyes igazságügyi szervezeti és jogállási törvények módosításáról.


Tovább erősödik a bíróságok hatékony működése

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény elfogadásával az Országgyűlés megteremtette az igazságszolgáltatás magas színvonalú, országosan egységes, kiszámítható és időszerű működéséhez szükséges jogi kereteket. Az egyes igazságügyi szervezeti és jogállási törvények módosításának tervezete - a 2011-ben megteremtett keretek érintése nélkül - módosítja és pontosítja a vonatkozó törvényeket, amelyek tovább erősítik a bíróságok hatékony működését. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a kormány álláspontjának.

A jogszabálytervezet az Országos Bírósági Hivatal elnökének, valamint az Országos Bírói Tanács tagjainak megválasztása, illetve az Országos Bírósági Hivatal létrehozása óta eltelt időben, az igazgatási jogkörök gyakorlása során felmerült pontosító javaslatokat tartalmazza.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvények tervezett módosítása 2014. január 1-jén léphet hatályba.


Az észrevételeket 2013. november 14-ig várjuk a mikfo@kim.gov.hu címre.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2013. november 8.

Előterjesztés: A közigazgatási és igazságügyi miniszter …../2013. (……...) KIM rendelete az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról.


Az észrevételeket 2013. november 11-ig várjuk a peter.laszlo.salgo@kim.gov.hu címen.