kormany.hu 2010-2014

Ez a kormany.hu archívuma. A friss tartalmak itt találhatók.

Ezen az oldalon a honlapon megtalálható dokumentumok közül listázhatja az Önt érdeklő anyagokat. Hírek, fotógalériák és videófelvételek kereséséhez kérjük használja a honlap tetején található általános keresőt.

A dokumentumok keresése történhet szokványos (kulcsszavas) kereséssel, illetve tallózással. Mindkét esetben tovább pontosíthatja a találati listát dátum, forrás vagy a dokumentum típusa szerinti szűréssel.

Adatkezelési felhívás

A jogszabálytervezetek véleményezése előtt kérjük olvassa el adatkezelési felhívásunkat!

Kérem, válassza ki a szűrési szempontokat!

Szűrés dátum szerint

(tól-ig)
X X

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Találatok: 203

Szűrés dátum szerint

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Jogszabálytervezetek
Találatok: 203

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2014. február 26.

Előterjesztés: a Kormány …/2014. (… …) Korm. rendelete az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről.Elkészült az elektronikus anyakönyvezés bevezetéséhez szükséges kormányrendeleti szabályozás

Az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló kormányrendelet célja az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételek egyértelmű meghatározása és az elektronikus anyakönyvi nyilvántartást működtető központi nyilvántartó szerv kijelölése, ezáltal az elektronikus anyakönyvezés jogi feltételeinek biztosítása. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a kormány álláspontjának.

A tervezet pontosítja a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló kormányrendelet által meghatározott, az anyakönyvezési feladatok ellátásához szükséges végzettségi és képzettségi feltételeket, pótolja a fővárosi és megyei kormányhivatalok anyakönyvi igazgatási feladatokat ellátó kormánytisztviselőire vonatkozó speciális képesítési feltételeket, és megállapítja a jegyzőre és a polgármesterre vonatkozó képesítési feltételt.

A jogszabálytervezet az elektronikus anyakönyvi nyilvántartást működtető központi nyilvántartó szervnek a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát (KEKKH) jelöli ki, ezért kiegészíti a hivatal létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló kormányrendeletet.

A tervezet az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényhez hasonlóan 2014. július 1-jével léphet hatályba.

Az észrevételeket február 28-án munkaidő végéig várjuk a peter.laszlo.salgo@kim.gov.hu e-mail címen.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2014. február 25.

Előterjesztés: a közigazgatási és igazságügyi miniszter …/2014. (…..) KIM rendelete az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő módosításáról.


Az új Ptk. hatálybalépésével módosulnak egyes igazságügyi rendeletek

2014. március 15-én hatályba lép a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk). Annak érdekében, hogy az új magánjogi kódex gyakorlati alkalmazása zökkenőmentesen, a jogrendszer koherenciájának megőrzése mellett történhessen meg, az új Ptk. rendelkezéseivel való összhang megteremtését – ami a törvényekben már megtörtént – a rendeletek szintjén is végre kell hajtani. Ennek megfelelően az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Ptk. hatályba lépésével összefüggő módosításáról szóló rendelet-tervezet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek – részletes felülvizsgálat után szükséges – módosításait, valamint a szükségtelenné vált rendelkezések, törvényhelyekre történő utalások hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a minisztérium álláspontjának.

Az új Ptk. a bírósági letét útján való teljesítés feltételeinek megvalósulása esetére a közjegyzőnél történő letétbe helyezést is lehetővé teszi. A közjegyző letéti eljárásának törvényi szintű szabályozása már megtörtént, a közjegyzői letéttel összefüggő egyes kérdésekről szóló rendelet tervezete az eljárás lefolytatásával kapcsolatos rendeleti szintre tartozó szabályokat állapítja meg.

Az igazságügyi szakértői intézménynél betölthető munkakörök elnevezéseiről és a képesítési követelmények részletes szabályairól, valamint a veszélyességi pótlékra jogosító munkakörökről szóló rendelet tervezete az egységes, letisztult jogszabályi környezet megteremtése céljából meghatározza az igazságügyi szakértői intézménynél betölthető konkrét munkaköröket, illetve az azokhoz szükséges képesítési feltételeket. Emellett rögzíti, hogy milyen fizetési fokozat tartozik az adott munkakörhöz, valamint melyek a veszélyességi pótlékra feljogosító munkakörök.


Az észrevételeket 2014. február 28-ig várjuk a
mikfo@kim.gov.hu e-mail címen.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2014. február 21.

Előterjesztés: a közigazgatási és igazságügyi miniszter …/2014. (…..) KIM rendelete a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásának vezetéséről és az abból történő adatszolgáltatás részletes szabályairól.


Szabályozás a házassági és élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartására

Az új Polgári Törvénykönyv március 15-i hatálybalépése szükségessé tette egy olyan rendelet megalkotását, amely részletesen szabályozza a házassági és élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartását. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a minisztérium álláspontjának.

A 2014. március 15-én hatályba lépő Polgári Törvénykönyv (Ptk.) Családjogi Könyve a házassági vagyonjogi szerződések szabályozásánál egyrészről a korábbi szabályozáshoz hasonlóan rendelkezik arról, hogy a házassági vagyonjogi szerződés akkor érvényes, ha azt közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalják, másrészről létrehozza a házassági vagyonjogi szerződések országos nyilvántartását. A Ptk. a Kötelmi jogi Könyvében a házassági vagyonjogi szerződésekre vonatkozó rendelkezésekkel azonos szabályt vezet be az élettársi vagyonjogi szerződések érvényessége és nyilvántartása tekintetében is.

A Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásának vezetéséről és az abból történő adatszolgáltatás részletes szabályairól jogszabálytervezet az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló törvény felhatalmazása alapján tartalmazza azokat a részletes szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a közjegyzők a nyilvántartás vezetése során el tudják látni a törvényekben meghatározott feladataikat. Emellett tartalmazza az informatikai rendszer működéséhez elengedhetetlenül szükséges jogszabályi rendelkezéseket is.


Az észrevételeket a 2014. február 27-ig várjuk a mikfo@kim.gov.hu címen.


Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2014. február 20.

Előterjesztés: egyes igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról


Változnak egyes igazságügyi rendeletek az új Ptk. hatálybalépésével

Módosulnak egyes, az igazságügyért felelős miniszter feladatkörébe tartozó kormányrendeletek és miniszteri rendeletek az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) hatálybalépése kapcsán. Emellett a jogrendszer koherenciájának megőrzése érdekében, egyes törvényi módosításokra tekintettel és uniós irányelv átültetése miatt szükséges egyéb rendeletek módosítása is. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés még tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a kormány álláspontjának.

A jogszabálytervezetben szereplő módosítások többsége a Ptk. fogalomrendszerének történő megfelelést szolgálja, így például a magyar állampolgárságról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet módosításával a cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személyekre irányadó igazolási szabályokat állapítja meg, illetve definiálja a rendeletben alkalmazott hozzátartozó-fogalmat. A tervezet a választási eljárásról szóló törvénnyel összefüggésben módosítja a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletet. A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet módosításai részben a Ptk. miatt váltak szükségessé, részben technikai jellegűek.

A büntetőjogi tárgyú igazságügyi rendeletek tervezett módosítása főként a Ptk. miatt bekövetkező törvénymódosításokhoz kívánja a rendeleti szabályozást igazítani. A jogszabálytervezet továbbá pontosítja a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló IM rendeletet a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló 2012. május 22-i 2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében.

Módosítja a tervezet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló BM rendeletet és egyes kapcsolódó miniszteri rendeleteket az új Ptk. hatálybalépésével, valamint egyéb törvényi változásokkal összefüggésben.


Az észrevételeket február 21-én munkaidő végéig a peter.laszlo.salgo@kim.gov.hu e-mail címen várjuk.


peter.laszlo.salgo@kim.gov.hu

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2014. február 12.

Előterjesztés: egyes cégjogi és civil eljárásjogi rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról.


Letisztultabb, átláthatóbb szabályok a cégjogban és a civil eljárásjogban is

Az egyes cégjogi és civil eljárásjogi rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) hatálybalépésével összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló KIM rendelet tervezete a Ptk. gördülékeny hatálybalépését szolgálja és egyes, az elmúlt időszakban felmerült igazságügyi tárgyú rendeletek módosításával összefüggő feladatokat valósítja meg. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a minisztérium álláspontjának.

A rendelettervezet az egyes törvényeknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő módosításairól szóló törvény és az új Ptk. Jogi személy Könyvének rendelkezéseire tekintettel pontosítja a cégbejegyzési, változásbejegyzési eljárásban használandó nyomtatványokat, és rendeleti szinten illeszti be a jogrendszerbe a felülvizsgált szerződésmintákat.

A tervezet egy új, a korábbinál jóval letisztultabb, átláthatóbb és egy objektívebb elbírálást lehetővé tevő szabályozást teremt a jogi szakvizsgát megelőző kötelező joggyakorlati idő számításában, illetve a joggyakorlati időként beszámítható foglalkoztatási jogviszonyokkal kapcsolatban a gyakorlati tapasztalatok tükrében és az ellentmondások kiküszöbölése érdekében. Emellett a tervezet egyértelművé teszi a szakvizsga lefolytatásának szabályait is.


Az észrevételeket 2014. február 14-ig a CGKFO@kim.gov.hu e-mail címre várjuk.