kormany.hu 2010-2014

Ez a kormany.hu archívuma. A friss tartalmak itt találhatók.

Ezen az oldalon a honlapon megtalálható dokumentumok közül listázhatja az Önt érdeklő anyagokat. Hírek, fotógalériák és videófelvételek kereséséhez kérjük használja a honlap tetején található általános keresőt.

A dokumentumok keresése történhet szokványos (kulcsszavas) kereséssel, illetve tallózással. Mindkét esetben tovább pontosíthatja a találati listát dátum, forrás vagy a dokumentum típusa szerinti szűréssel.

Adatkezelési felhívás

A jogszabálytervezetek véleményezése előtt kérjük olvassa el adatkezelési felhívásunkat!

Kérem, válassza ki a szűrési szempontokat!

Szűrés dátum szerint

(tól-ig)
X X

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Találatok: 567

Szűrés dátum szerint

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Találatok: 567

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2014. március 11.

Előterjesztés: …./2014. ( ) Korm. rendelet az árva mű felhasználásával kapcsolatos részletes szabályokról.


Módosulnak az árva művek felhasználásának szabályai az uniós előírásokhoz igazodóan

Az árva mű felhasználásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló kormányrendelet-tervezet célja, hogy az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól szóló 2012. október 25-i 2012/28/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a magyar jogba való átültetését teljessé tegye azzal, hogy az erre szolgáló – már elfogadott – törvényi szintű rendelkezésekhez kormányrendeletbe foglalt részletszabályokat kapcsol. Emellett arra is irányul, hogy összhangot teremtsen az irányelv átültetéséhez kapcsolódó részletszabályok és az árva művekre vonatkozó egyéb – kormányrendeleti szintű – előírások között. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a kormány álláspontjának.

Az árva művek egyes felhasználásainak engedélyezésére – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által lefolytatott – hatósági eljárás létezik a hatályos jogban, amelyet az árva mű egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 100/2009. (V. 8.) Korm. rendelet foglal magában. Az irányelv alkalmazási köre a jelenleg hatályos magyar szabályozáshoz képest azonban szűkebb, az árva műveknek csak egy jól körülhatárolható felhasználói kör általi, és kizárólag a digitalizáláshoz, online hozzáférhetővé tételhez kapcsolódó felhasználását szabályozza. Ez – a hazai engedélyezési rendszerhez képest – a művek és teljesítmények bizonyos típusaira terjedhet csak ki. Az irányelv átültetésével ezért szükségessé vált a hatályos magyar szabályozás felülvizsgálata és a már meglévő engedélyezési rendszer és a bevezetendő új szabályok közötti összhang megteremtése. A szerkezeti változtatás mértéke és a módosítással érintett rendelkezések nagy száma indokolja a Korm. rendelet hatályon kívül helyezését és a kedvezményezett intézmények általi – az irányelvvel összhangban bevezetendő –, valamint a hatósági engedély alapján történő árvamű-felhasználásokra vonatkozó szabályoknak egy közös, új rendeletben történő megállapítását.

A kormányrendelet tervezete rögzíti az árva mű felhasználásával kapcsolatos részletes szabályokat, a jogosultat megillető megfelelő díjazás feltételeit, a felhasználással összefüggő eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, beszedésének, visszatérítésének módját, továbbá az árva művek felhasználására vonatkozóan kiadott engedélyek nyilvántartásának részletes szabályait.

A kormányrendelet-tervezet az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet és az egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról szóló 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet technikai jellegű kiigazítását is tartalmazza.


Az észrevételeket 2014. március 18-ig várjuk az eujfo@kim.gov.hu e-mail címen.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2014. február 27.

Előterjesztés: a közigazgatási és igazságügyi miniszter …/2014. (…..) KIM rendelete a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása részletes szabályainak megállapításáról.


Részletes szabályok a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartására

2014. március 15-én hatályba lép a Polgári Törvénykönyv (új Ptk.), melynek lényeges újítása, hogy új alapokra helyezi a nagykorú természetes személyek cselekvőképességére vonatkozó szabályozást, illetve törvénybe iktatja az előzetes jognyilatkozatot, mint új jogintézményt. A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása részletes szabályainak megállapításáról szóló KIM rendelet tervezete a nyilvántartások vezetésére vonatkozó előírásokat tartalmazza. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a minisztérium álláspontjának.

Az új Ptk.-ban megjelenő megreformált szabályokra tekintettel került sor a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló törvény megalkotására, mely a gondnokoltak nyilvántartásának vezetését – a korábbi szabályozáshoz hasonlóan – az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének feladataként határozza meg, az új szabályok alapján létrehozandó előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásával egyetemben. A törvény felhatalmazást ad az igazságügyért felelős miniszter számára, hogy rendeletben szabályozza az OBH által vezetett nyilvántartásokra vonatkozó részletszabályokat. E felhatalmazás alapján a jogszabálytervezet megállapítja a nyilvántartások vezetéséhez szükséges informatikai rendszer működésének feltétel- és követelményrendszerét, továbbá meghatározza az adatok megismerésének és kezelésének a szabályait.

Az észrevételeket 2014. február 28-ig várjuk a mikfo@kim.gov.hu e-mail címen.


Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2014. február 26.

Előterjesztés: a Kormány …/2014. (….) Korm. rendelete az egyes magánjogi tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról.


Rendeletmódosítások az új Polgári Törvénykönyv gördülékeny hatálybalépéséért

Az Országgyűlés 2013. február 11-én fogadta el a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt, amely 2014. március 15-én lép hatályba, felváltva a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit. Az új Polgári Törvénykönyv (új Ptk.) hatályosulását biztosító egyes kormányrendeletekről, valamint további kormányrendeletek módosításáról szóló jogszabálytervezet az új Ptk. gördülékeny hatálybalépését szolgáló kormányzati intézkedések közé tartozik. A módosító rendelkezések az érintett magánjogi tárgyú kormányrendeletek szabályait igazítják az új Ptk. rendelkezéseihez, míg az újonnan megalkotott vagy újraszabályozott kormányrendeletek az új Ptk. rendelkezéseinek végrehajtására irányuló részletszabályokat tartalmazzák. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a kormány álláspontjának.

A részvénytársasági részvénykönyv vezetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló tervezet biztosítja a gazdasági társaságokról szóló törvénynek jelenleg részét képező, azonban az új Ptk.-ba nem integrált egyes rendelkezéseinek fenntartását. Meghatározza továbbá a részvénykönyvbe történő bejelentésre vonatkozó alapvető szabályokat is.

Az új Ptk. megváltoztatja a zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésére vonatkozó szabályokat. A megváltozott törvényi rendelkezések végrehajtásának – a zálogkötelezettek és egyéb hitelezőik érdekeinek megóvását célzó, garanciális jelentőséggel bíró – részletszabályait állapítja meg a zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének és a kielégítési jog gyakorlása felfüggesztésének és korlátozásának részletes eljárási szabályairól szóló tervezet, a fogyasztói zálogszerződéseket érintően; e körben a lakóingatlanok értékesítésének jelenlegi szabályai kisebb változtatásokkal továbbra is fennmaradnak. Emellett a tervezet immár valamennyi zálogszerződés esetén bírósági nemperes eljárásban jogorvoslati jogot biztosít a sértett fél számára – a kielégítési jog gyakorlása felfüggesztése és korlátozása révén – a zálogjogosult esetleges jogellenes intézkedéseivel szemben.

Az új Ptk. új szerződéstípusként nevesíti a közvetítői szerződést. Ennek speciális formája, az ún. tartós közvetítői szerződés, melynek kódexbeli szabályai a tagállamok önálló kereskedelmi ügynökökre vonatkozó jogszabályai összehangolásáról szóló 86/653/EGK tanácsi irányelv átültetését is szolgálják. Az új Ptk. ugyanakkor az irányelv jutalékra vonatkozó rendelkezéseit nem foglalja magába. A tartós közvetítői szerződés alapján a közvetítőt megillető jutalékról szóló tervezet e hiányt pótolja akként, hogy átveszi az új Ptk. hatálybalépésével hatályát vesztő, az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről szóló 2000. évi CXVII. törvény hasznosítható megoldásait is.


Az észrevételeket 2014. február 28-ig várjuk a mikfo@kim.gov.hu e-mail címen.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2014. február 26.

Előterjesztés: a Kormány …/2014. (… …) Korm. rendelete az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről.Elkészült az elektronikus anyakönyvezés bevezetéséhez szükséges kormányrendeleti szabályozás

Az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló kormányrendelet célja az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételek egyértelmű meghatározása és az elektronikus anyakönyvi nyilvántartást működtető központi nyilvántartó szerv kijelölése, ezáltal az elektronikus anyakönyvezés jogi feltételeinek biztosítása. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a kormány álláspontjának.

A tervezet pontosítja a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló kormányrendelet által meghatározott, az anyakönyvezési feladatok ellátásához szükséges végzettségi és képzettségi feltételeket, pótolja a fővárosi és megyei kormányhivatalok anyakönyvi igazgatási feladatokat ellátó kormánytisztviselőire vonatkozó speciális képesítési feltételeket, és megállapítja a jegyzőre és a polgármesterre vonatkozó képesítési feltételt.

A jogszabálytervezet az elektronikus anyakönyvi nyilvántartást működtető központi nyilvántartó szervnek a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát (KEKKH) jelöli ki, ezért kiegészíti a hivatal létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló kormányrendeletet.

A tervezet az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényhez hasonlóan 2014. július 1-jével léphet hatályba.

Az észrevételeket február 28-án munkaidő végéig várjuk a peter.laszlo.salgo@kim.gov.hu e-mail címen.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2014. február 25.

Előterjesztés: a közigazgatási és igazságügyi miniszter …/2014. (…..) KIM rendelete az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő módosításáról.


Az új Ptk. hatálybalépésével módosulnak egyes igazságügyi rendeletek

2014. március 15-én hatályba lép a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk). Annak érdekében, hogy az új magánjogi kódex gyakorlati alkalmazása zökkenőmentesen, a jogrendszer koherenciájának megőrzése mellett történhessen meg, az új Ptk. rendelkezéseivel való összhang megteremtését – ami a törvényekben már megtörtént – a rendeletek szintjén is végre kell hajtani. Ennek megfelelően az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Ptk. hatályba lépésével összefüggő módosításáról szóló rendelet-tervezet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek – részletes felülvizsgálat után szükséges – módosításait, valamint a szükségtelenné vált rendelkezések, törvényhelyekre történő utalások hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a minisztérium álláspontjának.

Az új Ptk. a bírósági letét útján való teljesítés feltételeinek megvalósulása esetére a közjegyzőnél történő letétbe helyezést is lehetővé teszi. A közjegyző letéti eljárásának törvényi szintű szabályozása már megtörtént, a közjegyzői letéttel összefüggő egyes kérdésekről szóló rendelet tervezete az eljárás lefolytatásával kapcsolatos rendeleti szintre tartozó szabályokat állapítja meg.

Az igazságügyi szakértői intézménynél betölthető munkakörök elnevezéseiről és a képesítési követelmények részletes szabályairól, valamint a veszélyességi pótlékra jogosító munkakörökről szóló rendelet tervezete az egységes, letisztult jogszabályi környezet megteremtése céljából meghatározza az igazságügyi szakértői intézménynél betölthető konkrét munkaköröket, illetve az azokhoz szükséges képesítési feltételeket. Emellett rögzíti, hogy milyen fizetési fokozat tartozik az adott munkakörhöz, valamint melyek a veszélyességi pótlékra feljogosító munkakörök.


Az észrevételeket 2014. február 28-ig várjuk a
mikfo@kim.gov.hu e-mail címen.