kormany.hu 2010-2014

Ez a kormany.hu archívuma. A friss tartalmak itt találhatók.

Ezen az oldalon a honlapon megtalálható dokumentumok közül listázhatja az Önt érdeklő anyagokat. Hírek, fotógalériák és videófelvételek kereséséhez kérjük használja a honlap tetején található általános keresőt.

A dokumentumok keresése történhet szokványos (kulcsszavas) kereséssel, illetve tallózással. Mindkét esetben tovább pontosíthatja a találati listát dátum, forrás vagy a dokumentum típusa szerinti szűréssel.

Adatkezelési felhívás

A jogszabálytervezetek véleményezése előtt kérjük olvassa el adatkezelési felhívásunkat!

Kérem, válassza ki a szűrési szempontokat!

Szűrés dátum szerint

(tól-ig)
X X

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Találatok: 1887

Szűrés dátum szerint

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Jogszabálytervezetek
Találatok: 1887

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2014. február 26.

Előterjesztés: a Kormány …/2014. (….) Korm. rendelete az egyes magánjogi tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról.


Rendeletmódosítások az új Polgári Törvénykönyv gördülékeny hatálybalépéséért

Az Országgyűlés 2013. február 11-én fogadta el a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt, amely 2014. március 15-én lép hatályba, felváltva a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit. Az új Polgári Törvénykönyv (új Ptk.) hatályosulását biztosító egyes kormányrendeletekről, valamint további kormányrendeletek módosításáról szóló jogszabálytervezet az új Ptk. gördülékeny hatálybalépését szolgáló kormányzati intézkedések közé tartozik. A módosító rendelkezések az érintett magánjogi tárgyú kormányrendeletek szabályait igazítják az új Ptk. rendelkezéseihez, míg az újonnan megalkotott vagy újraszabályozott kormányrendeletek az új Ptk. rendelkezéseinek végrehajtására irányuló részletszabályokat tartalmazzák. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a kormány álláspontjának.

A részvénytársasági részvénykönyv vezetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló tervezet biztosítja a gazdasági társaságokról szóló törvénynek jelenleg részét képező, azonban az új Ptk.-ba nem integrált egyes rendelkezéseinek fenntartását. Meghatározza továbbá a részvénykönyvbe történő bejelentésre vonatkozó alapvető szabályokat is.

Az új Ptk. megváltoztatja a zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésére vonatkozó szabályokat. A megváltozott törvényi rendelkezések végrehajtásának – a zálogkötelezettek és egyéb hitelezőik érdekeinek megóvását célzó, garanciális jelentőséggel bíró – részletszabályait állapítja meg a zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének és a kielégítési jog gyakorlása felfüggesztésének és korlátozásának részletes eljárási szabályairól szóló tervezet, a fogyasztói zálogszerződéseket érintően; e körben a lakóingatlanok értékesítésének jelenlegi szabályai kisebb változtatásokkal továbbra is fennmaradnak. Emellett a tervezet immár valamennyi zálogszerződés esetén bírósági nemperes eljárásban jogorvoslati jogot biztosít a sértett fél számára – a kielégítési jog gyakorlása felfüggesztése és korlátozása révén – a zálogjogosult esetleges jogellenes intézkedéseivel szemben.

Az új Ptk. új szerződéstípusként nevesíti a közvetítői szerződést. Ennek speciális formája, az ún. tartós közvetítői szerződés, melynek kódexbeli szabályai a tagállamok önálló kereskedelmi ügynökökre vonatkozó jogszabályai összehangolásáról szóló 86/653/EGK tanácsi irányelv átültetését is szolgálják. Az új Ptk. ugyanakkor az irányelv jutalékra vonatkozó rendelkezéseit nem foglalja magába. A tartós közvetítői szerződés alapján a közvetítőt megillető jutalékról szóló tervezet e hiányt pótolja akként, hogy átveszi az új Ptk. hatálybalépésével hatályát vesztő, az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről szóló 2000. évi CXVII. törvény hasznosítható megoldásait is.


Az észrevételeket 2014. február 28-ig várjuk a mikfo@kim.gov.hu e-mail címen.

Az ittasság ellenőrzése érdekében szükséges mintavételekkel kapcsolatos rendőri feladatok tárgyában egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló BM rendelet tervezete

Belügyminisztérium, 2014. február 26.

Az ittasság ellenőrzése érdekében szükséges mintavételekkel kapcsolatos rendőri feladatok tárgyában egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló miniszteri rendelet tervezetének célja a rendőri intézkedések során a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol szervezetben való jelenlétének vizsgálata – azaz az ittasság ellenőrzése – érdekében szükséges mintavételekkel kapcsolatos egységes végrehajtási szabályok megalkotása. Jelenleg ezen szabályokat részben a belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet, részben az ittasság ellenőrzéséről szóló 27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás tartalmazza. A tervezet alapvetően a hatályos szabályozást alapul véve teremti meg az egységes jogszabályi szintű szabályokat, tartalmát tekintve a hatályos szabályokat lényegében megtartva, azokon csak néhány ponton változtatva.

A véleményezés végső határideje: 2014. március 5.

A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre várjuk.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2014. február 26.

Előterjesztés: a Kormány …/2014. (… …) Korm. rendelete az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről.Elkészült az elektronikus anyakönyvezés bevezetéséhez szükséges kormányrendeleti szabályozás

Az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló kormányrendelet célja az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételek egyértelmű meghatározása és az elektronikus anyakönyvi nyilvántartást működtető központi nyilvántartó szerv kijelölése, ezáltal az elektronikus anyakönyvezés jogi feltételeinek biztosítása. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a kormány álláspontjának.

A tervezet pontosítja a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló kormányrendelet által meghatározott, az anyakönyvezési feladatok ellátásához szükséges végzettségi és képzettségi feltételeket, pótolja a fővárosi és megyei kormányhivatalok anyakönyvi igazgatási feladatokat ellátó kormánytisztviselőire vonatkozó speciális képesítési feltételeket, és megállapítja a jegyzőre és a polgármesterre vonatkozó képesítési feltételt.

A jogszabálytervezet az elektronikus anyakönyvi nyilvántartást működtető központi nyilvántartó szervnek a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát (KEKKH) jelöli ki, ezért kiegészíti a hivatal létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló kormányrendeletet.

A tervezet az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényhez hasonlóan 2014. július 1-jével léphet hatályba.

Az észrevételeket február 28-án munkaidő végéig várjuk a peter.laszlo.salgo@kim.gov.hu e-mail címen.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2014. február 25.

Előterjesztés: a közigazgatási és igazságügyi miniszter …/2014. (…..) KIM rendelete az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő módosításáról.


Az új Ptk. hatálybalépésével módosulnak egyes igazságügyi rendeletek

2014. március 15-én hatályba lép a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk). Annak érdekében, hogy az új magánjogi kódex gyakorlati alkalmazása zökkenőmentesen, a jogrendszer koherenciájának megőrzése mellett történhessen meg, az új Ptk. rendelkezéseivel való összhang megteremtését – ami a törvényekben már megtörtént – a rendeletek szintjén is végre kell hajtani. Ennek megfelelően az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Ptk. hatályba lépésével összefüggő módosításáról szóló rendelet-tervezet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek – részletes felülvizsgálat után szükséges – módosításait, valamint a szükségtelenné vált rendelkezések, törvényhelyekre történő utalások hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a minisztérium álláspontjának.

Az új Ptk. a bírósági letét útján való teljesítés feltételeinek megvalósulása esetére a közjegyzőnél történő letétbe helyezést is lehetővé teszi. A közjegyző letéti eljárásának törvényi szintű szabályozása már megtörtént, a közjegyzői letéttel összefüggő egyes kérdésekről szóló rendelet tervezete az eljárás lefolytatásával kapcsolatos rendeleti szintre tartozó szabályokat állapítja meg.

Az igazságügyi szakértői intézménynél betölthető munkakörök elnevezéseiről és a képesítési követelmények részletes szabályairól, valamint a veszélyességi pótlékra jogosító munkakörökről szóló rendelet tervezete az egységes, letisztult jogszabályi környezet megteremtése céljából meghatározza az igazságügyi szakértői intézménynél betölthető konkrét munkaköröket, illetve az azokhoz szükséges képesítési feltételeket. Emellett rögzíti, hogy milyen fizetési fokozat tartozik az adott munkakörhöz, valamint melyek a veszélyességi pótlékra feljogosító munkakörök.


Az észrevételeket 2014. február 28-ig várjuk a
mikfo@kim.gov.hu e-mail címen.

A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet módosításának tervezete

Belügyminisztérium, 2014. február 25.

A tervezet célja a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaival szemben indított kártérítési eljárások során a hatályos miniszteri rendeleti szabályozásnak a szakértő igénybevételére vonatkozó szabályozással való kiegészítése, összhangban a kormánytisztviselőkre vonatkozó szabályokkal.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaival szemben indított kártérítési eljárások során felmerülhet – a károkozási felelősség megállapítása, a kár mértékének meghatározása érdekében – igazságügyi szakértő igénybevételének szükségessége, ugyanakkor a hatályos jogi szabályozás nem szabályozza a szakértő bevonásával összefüggő költségek viselésének rendjét, ezért azt minden esetben a fegyveres szerv viseli.

A szabályozásbeli hiányosság megszüntetése, valamint a szakértő bevonására irányadó szabályozás vonatkozó törvényi rendelkezésekkel való összhangjának megteremtése érdekében vált szükségessé a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet módosítása.

A tervezet a fentieken túl tartalmazza az egyszerűsített eljárásra vonatkozó szabályokat, a kártérítési eljárás felfüggesztésének eseteit, továbbá szabályozást ad arra az esetre, amikor egy adott fegyveres szervnél a károkozást követően a károkozásért felelősnek tartott személy vagy az eljárás alá vont személy szolgálati helye megváltozik.

A véleményezés végső határideje: 2014. március 10.

A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre várjuk.