A Fogyasztóvédelmi Osztály feladata a fogyasztóvédelmi tárgyú jogi szabályozás előkészítése, a Kormány fogyasztóvédelmi politikája koncepciójának, annak végrehajtásához szükséges intézkedési terv kidolgozása, a végrehajtás figyelemmel kísérése.  Kidolgozza továbbá a fogyasztási cikkek piacfelügyeletének stratégiáját, az intézményrendszer fejlesztési irányait, fogyasztóvédelemmel kapcsolatos szakpolitikai irányokat, cselekvési és szakmai programokat. Működteti a Fogyasztóvédelmi Tanácsot, kapcsolatot tart az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi Bizottságával, gondoskodik továbbá a hazai Európai Fogyasztói Központ működtetésével kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásáról.

Ellátja a fogyasztóvédelmi civil szervezetekkel kapcsolatos tervezési, szabályozási, támogatási és fejlesztési feladatokat. Többek között gondoskodik a fogyasztóvédelmi pályázati felhívás elkészítéséről és közzétételéről, a pályázókkal kötendő szerződések megkötéséről, részt vesz a pályázatok bírálatában. A békéltető testületekkel kapcsolatban gondoskodik a békéltető testületek támogatására vonatkozó szerződés előkészítéséről, a szerződés megkötéséről, valamint a szakmai beszámolók véleményezéséről.

Európai Uniós feladati körében részt vesz a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos EU jogszabályok kialakításában, képviseli a Kormányt az EU különböző munkacsoportjaiban, szakbizottságaiban, az OECD ülésein. Ellátja az EKTB fogyasztóvédelemért felelős szakértői munkacsoportjának vezetését, kidolgozza a fogyasztóvédelmet és piacfelügyeletet érintő európai uniós támogatási programokat, és figyelemmel kíséri azok megvalósulását.