Nemzetgazdasági Minisztérium, Gazdaságszabályozásért Felelős Államtitkárság

Szatmáry Kristóf

gazdaságszabályozásért felelős államtitkár

Kis- és középvállalkozások fejlesztése

Kiemelkedően fontos szerepet töltenek be a magyar gazdaságban a mikro, kis- és középvállalkozások, hiszen a működő összes vállalkozásból 99,9%-ot ez a szektor képvisel. Ezen vállalkozások az üzleti szférában foglalkoztatottak 73,8%-ának biztosítanak munkát. A bruttó hozzáadott értéknek több mint a felét állítják elő. Annak érdekében, hogy a kkv-k szerepe a gazdaságban erősödjön, működési feltételeik javuljanak, a főosztály előkészíti a kkv-fejlesztést érintő kormányzati döntéseket, koordinálja a kis- és középvállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos kormányzati stratégia végrehajtását, nyomon követését.

- Megvizsgálja a kkv-k üzleti környezetét akadályozó feltételrendszert és javaslatot tesz azok megszüntetésére.
- A vállalkozásfejlesztési programok hatékonyságának nyomon követése érdekében kialakítja és irányítja a kkv monitoring rendszert.
- Előkészíti a kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos jogi szabályozást.
- Működteti a Vállalkozásfejlesztési Tanácsot, és az általa létrehozott munkabizottságokat.
- Koordinálja és kialakítja a kkv-k működéséhez szükséges pénzügyi konstrukciókat.
- Elkészíti a kis- és középvállalkozások helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről szóló országgyűlési jelentést.
- Részt vesz a közösségi szintű kis- és középvállalkozás-fejlesztési programok (Small Business Act, Európai Vállalkozás Díj, Európai KKV Hét) kapcsolatos feladatok hazai ellátásában.

Iparstratégia és építésgazdaság

A Főosztály feladata az áruk, termékek forgalomba hozatalának, létesítésének, üzemeltetésének műszaki- és biztonsági követelményeinek szabályozása, a termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölése az EU-ba történő bejelentése.

- Ellátja a Nemzeti Akkreditáló Testület, a Magyar Szabványügyi Testület törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat.
- Működteti a Nemzeti Minőségi Díj, a regionális minőségi díjak és az IIASA-Shiba Díj bizottságokat.
- Gondoskodik az „Ipari park” és a minősített ipari park címpályázatok előkészítéséről, a döntés-előkészítésről és a döntések végrehajtásáról.
- Európai Uniós feladati körében vezeti és működteti az áruk szabad áramlása EKTB munkacsoportot, a G7 áruk szabad áramlása tanácsi munkacsoporttal kapcsolatosan előkészíti és koordinálja a tárgyalási álláspontokat.
- A főosztály ellátja a gazdaság védelmi felkészítésével és mozgósításával, valamint a védelmi célú tartalékolással kapcsolatos feladatokat. Koordinálja a gazdaság működése szempontjából létfontosságú infrastruktúrák és erőforrások védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtását. Részt vesz az ágazat védelmét biztosító kormányzati és nemzetközi szervezetek munkájában.

Az építésgazdaság nemzetgazdaságban betöltött szerepe jelentős mind a bruttó nemzeti össztermék (GDP) előállításában, mind pedig a foglalkoztatás szempontjából; teljesítménye döntően befolyásolja az ország fenntartható gazdaságát, továbbá jelentős hatása van az ország lakosságának egészségi állapotára, hazánk turisztikai vonzerejére és környezetünkre is. A munkaerő rugalmassága, mobilitása és hatékonysága, valamint a vállalatok termelékenysége a megfelelő kialakítású és elhelyezkedésű épületek minőségének és elérhetőségének függvénye.

Kereskedelm

Feladata a kereskedelempolitika koncepció kidolgozása, s az ahhoz kapcsolódó cselekvési program elkészítése. Elemzi és vizsgálja a kereskedelmi folyamatokat, végrehajtja a kereskedelemmel összefüggő feladatokat, s kapcsolatot tart fenn a szakmai és civil szervezetekkel, a kereskedelmet érintő kérdésekben. Ennek érdekében működteti a Kereskedelmi Tanácsot. Előkészíti a kereskedelmet, a reklámtevékenységet, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat, továbbá a közraktárakat, valamint a vásárokat, piacokat és bevásárlóközpontokat érintő jogszabályokat. Részt vesz az EU belső piacot, továbbá a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmát érintő munkacsoportjainak munkájában.

Fogyasztóvédelem

A Fogyasztóvédelmi Osztály feladata a fogyasztóvédelmi tárgyú jogi szabályozás előkészítése, a Kormány fogyasztóvédelmi politikája koncepciójának, annak végrehajtásához szükséges intézkedési terv kidolgozása, a végrehajtás figyelemmel kísérése. Kidolgozza továbbá a fogyasztási cikkek piacfelügyeletének stratégiáját, az intézményrendszer fejlesztési irányait, fogyasztóvédelemmel kapcsolatos szakpolitikai irányokat, cselekvési és szakmai programokat.

Működteti a Fogyasztóvédelmi Tanácsot, kapcsolatot tart az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi Bizottságával, gondoskodik továbbá a hazai Európai Fogyasztói Központ működtetésével kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásáról. Ellátja a fogyasztóvédelmi civil szervezetekkel kapcsolatos tervezési, szabályozási, támogatási és fejlesztési feladatokat. Többek között gondoskodik a fogyasztóvédelmi pályázati felhívás elkészítéséről és közzétételéről, a pályázókkal kötendő szerződések megkötéséről, részt vesz a pályázatok bírálatában.

A békéltető testületekkel kapcsolatban gondoskodik a békéltető testületek támogatására vonatkozó szerződés előkészítéséről, a szerződés megkötéséről, valamint a szakmai beszámolók véleményezéséről. Európai Uniós feladati körében részt vesz a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos EU jogszabályok kialakításában, képviseli a Kormányt az EU különböző munkacsoportjaiban, szakbizottságaiban, az OECD ülésein. Ellátja az EKTB fogyasztóvédelemért felelős szakértői munkacsoportjának vezetését, kidolgozza a fogyasztóvédelmet és piacfelügyeletet érintő európai uniós támogatási programokat, és figyelemmel kíséri azok megvalósulását.

 

Külgazdaság

A magyar gazdaság egyik legfontosabb pillére a külgazdaság. A magyar export lehetőségeinek bővítése, támogatása, a magyar külgazdasági politika célkitűzéseinek megvalósítása a Külgazdaságért felelős Államtitkárság legfontosabb feladatai közé tartozik. Kiemelt terület a gazdaságdiplomácia működtetése, szervezése, valamint a két- és sokoldalú együttműködések irányítása. Kiemelten kezeljük a Kárpát- medencei térséggel kialakított gazdasági kapcsolatokat, elsősorban a vállalkozásfejlesztés, a határmenti infrastruktúra-fejlesztés vagy az egységes szakképzés kialakítása terén.

 

Befektetés ösztönzés

A gazdaság fejlődéséhez elengedhetetlen a tőkeexport és a működőtőke- beáramlás elősegítése, ösztönzése. Ezt a területet a Nemzeti Külgazdasági Hivatallal együttműködve koordináljuk, a külgazdasági célkitűzések és az ehhez kapcsolódó stratégiák kidolgozásával. A gazdaságdiplomácia legfontosabb feladata a terület maximális kiaknázhatóságának biztosítása, a befektetések elősegítése határainkon innen és túl.

 

Exportfejlesztés

A magyar vállalatok egyik lehetősége, hogy az exportfejlesztés égisze alatt külföldi projektekben szerepet vállaljanak, avagy önálló kezdeményezéseket indítsanak. Feladatunk a lehetőségek megteremtése abból a célból, hogy a világ export vérkeringésébe a magyar cégek is bekapcsolódhassanak, és az ilyen irányú törekvések támogatása.