A nyugdíj előtti álláskeresési segély (továbbiakban: álláskeresési segély) megnevezésű ellátás folyósításának célja, hogy azok az álláskeresők, akik korábban (a törvényben meghatározott időtartamon belül) már részesültek álláskeresési járadékban, és az álláskeresési járadékuk folyósításának időtartama elérte a törvényben meghatározott időtartamot, az öregségi nyugdíjra való jogosultságuk időpontjának eléréséig ellátásban részesüljenek, ha addig már legfeljebb 5 évük van hátra. Az ellátás létjogosultságát az a körülmény adja, hogy az időskorú, nyugdíjhoz közel álló álláskeresők a munkaerő-piacon rendkívül hátrányos helyzetben vannak, elhelyezkedési esélyeik sokkal rosszabbak, mint a fiatalabb korú álláskeresőké. Az ellátás segítséget nyújt számukra a megélhetéshez addig az időpontig, amíg a nyugdíjjogosultságot el nem érik.

Az álláskeresési segély összege a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér 40 százaléka, időtartama pedig értelemszerűen addig az időpontig terjed, amikor az álláskereső öregségi nyugdíjra jogosulttá válik. Ha az Flt. 26. § (1)–(3) bekezdése szerinti járadékalap az előbbi összegnél alacsonyabb volt, az álláskeresési segély összege a járadékalappal megegyező összeg. Mivel az álláskeresési segély összege naptári hónapra kerül megállapításra, az Flt. rendelkezik arról is, hogy töredék hónap esetén az egy napra járó álláskeresési segély összege a megállapított összeg harmincad része. Ebben az esetben a napi összeg alapulvételével kell kiszámítani az adott hónapra járó álláskeresési segély összegét. Amennyiben az álláskereső korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül, ez a körülmény az álláskeresési segély megállapítását részére kizárja.

Az álláskeresési segély folyósításának kezdő időpontja az ellátás iránti kérelem benyújtását követő nap. Az ellátást az öregségi nyugdíjra való jogosultság időpontjának eléréséig lehet folyósítani az álláskereső részére. Hamarabb kell megszüntetni az álláskeresési segélyt, ha az álláskereső a megváltozott munkaképességű személyek ellátására szerez jogosultságot.

Az állampolgárok részére az ellátási forma a munkaügyi központok kirendeltségein keresztül érhető el. Amellett, hogy az ellátás nettó összegét pénzben kapják meg a jogosultak, az ellátási forma jelentős előnye, hogy az álláskeresők az ellátás folyósításának időtartamára a társadalombiztosítási jogszabályok rendelkezései alapján biztosítottakká válnak, tehát jogosultak az egészségügyi szolgáltatásokra és az ellátás folyósításának időtartamával további szolgálati időt is szereznek az öregségi nyugdíjukhoz.

Csak azok a magánszemélyek vehetik igénybe, akik álláskeresőként regisztrálva vannak a kirendeltségen, és az ellátás megállapításához szükséges törvényi feltételekkel rendelkeznek. Az álláskeresési segély megállapítása esetén az ügyfélnek az ellátás folyósításával összefüggő bármilyen körülményt a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül be kell jelentenie a kirendeltségen.

Jogosultak köre

Nyugdíj előtti álláskeresési segélyre jogosultak azok az álláskeresők jogosultak álláskeresési segélyre, akik álláskeresési járadékban legalább 45 napon keresztül részesültek, az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát kimerítették, és az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését követően 3 éven belül elérték azt az életkort, amikor az öregségi nyugdíjra való jogosultságuk eléréséig már legfeljebb 5 év van hátra. Álláskeresési segélyben tehát leghamarabb az öregségi nyugdíjkorhatár elérése előtt 5 évvel részesülhetnek az álláskeresők, és további feltétel, hogy az öregségi nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idővel rendelkezzenek.

Szükséges iratok

  • igazolólap az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához;
  • nyugdíjbiztosítási igazgatóság által kiállított szolgálati idő igazolás

Nyomtatványok

Kérelem és nyilatkozat formanyomtatványok, melyeket a kirendeltségen való megjelenés alkalmával az ügyintéző tölt ki és rögzít az informatikai rendszeren keresztül. A kérelem benyújtása az ügyfelek részéről úgy történik, hogy személyesen bemennek a kirendeltségre, ahol a kérelem nyomtatványt (nem jogszabállyal rendszeresített, tehát nem kötelező jelleggel alkalmazandó nyomtatvány!) névre szólóan kinyomtatják a részükre, és az ügyfél ezen a nyomtatványon kérheti az ellátás megállapítását.

Az eljárás költsége

Az eljárásnak nincs költsége.

Ügyintézés helye

A kérelmek és nyilatkozatok felvétele a kirendeltségek ügyfélforgalom számra nyitva álló helyiségeiben történik.

Ügyintézési idő

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerinti általános ügyintézési határidő, azaz 30 nap. A hiánypótlásra az Flt. 54. § (6) bekezdése biztosít 15 napos határidőt.

Az ügyben közreműködő szakhatóság

Nincs az ügyben közreműködő szakhatóság.

Jogszabályok

  • 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.),
  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)
  • 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről
  • 42/2011. (XII. 2.) NGM rendelet a megyei (fővárosi) munkaügyi központok illetékességéről, valamint a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet módosításáról
  • 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról

Jogorvoslati lehetőségek

A kirendeltség elsőfokú döntése ellen a Ket. vonatkozó szabályai szerint - a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül - fellebbezéssel élhet az ügyfél. A másodfokon eljáró hatóság döntése ellen az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságnál felülvizsgálati kérelemmel lehet élni.

(Nemzetgazdasági Minisztérium)