Nemzetgazdasági Minisztérium, Adó - és Pénzügyekért Felelős Államtitkárság

Orbán Gábor

adó - és pénzügyekért felelős államtitkár

Pénzügy- és adópolitika

 

Makrogazdasági előrejelzés és a gazdaságpolitikai pénzügypolitika keretének kialakítása

A kormány gazdasági stratégiája a mindenkori pénzügypolitika keretein belül kerül megvalósításra. Ennek fő irányát segítik kialakítani a rövid- és középtávú makrogazdasági előrejelzések, hatásvizsgálatok, modellek, valamint ennek követelményeit fektetik le az európai uniós integrációból adódó gazdaságpolitikai programok, elsősorban az aktualizált konvergencia program. A pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkár koordinálja a konvergencia program elkészítését, az európai uniós tagságunkból adódó gazdaságpolitikai iránymutatások teljesítését, továbbá az euró bevezetésére irányuló gyakorlati feladatokat. Stábja részt vesz a hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervekkel történő kapcsolattartásban, a Monetáris Tanács ülésein képviselendő kormányzati álláspont kialakításában, a pénzügypolitikának a monetáris és árfolyam-politikával való összehangolásában, illetve tájékoztató jellegű konzultációkat folytat külföldi szakértőkkel a magyar gazdaság- és pénzügypolitika főbb kérdéseiről, a makrogazdasági folyamatok alakulásáról.

Pénz-, tőke-, biztosítási piacok szabályozása

A pénz-, tőke- és biztosítási piacok döntő fontosságúak egy fejlett piacgazdaságban, amennyiben megfelelően biztosítják a tőke allokálását, a pénzügyi közvetítő rendszeren keresztül lehetővé teszik a megtakarítók és a forrást, tőkét keresők összekapcsolását. Ezért e tárgykörben a pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkár törvényjavaslatot vagy kormányrendeletet, és ezek felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket készít elő, és folyamatosan felügyeli a pénz-, tőke- és biztosítási piacok szabályozását, annak folyamatos felülvizsgálatát, illetve állandóan figyelemmel kíséri a pénz-, tőke- és biztosítási piaci folyamatokat. Stábja gondoskodik a pénzügyi szektorokat érintő nemzetközi szabályozások, változások figyelemmel kíséréséről, a Pénzügyi Stabilitási Tanács üléseinek előkészítéséről, a pénz-, tőke- és biztosítási piac hazai és nemzetközi szabályozását érintő előterjesztések elkészítéséről, valamint az ülésen részt vevő vezető felkészítésével összefüggő feladatok ellátásáról. Koordinációs feladatok körében a stáb kapcsolatot tart az államigazgatás más szereplőivel, a Magyar Nemzeti Bankkal, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szereplőit képviselő szakmai szervezetekkel, érdekképviseletekkel. Európai uniós és nemzetközi feladatai körében részt vesz a pénzügyi szektor szereplői és az általuk végzett tevékenységek szabályozásával kapcsolatos uniós jogi aktusok előkészítésében, az Európai Unió döntéshozatalának előkészítő szakaszában, az Európai Bizottság szakértői bizottságaiban, valamint a Tanács munkacsoportjaiban.

Nemzetközi pénzügyek

A nemzetközi gazdasági és politikai integráció felgyorsulása, valamint az országok és nemzetközi intézmények közötti együttműködés intenzitásának fokozódása révén a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok jelentősége kiemelkedően fontos egy ország gazdasági, pénzügyi működése szempontjából. A nemzetközi pénzügyi kapcsolatok keretében a helyettes államtitkár ellátja a nemzetközi pénzügyi intézményekhez kapcsolódó tagságból, illetve az azokban való együttműködésből fakadó feladatokat, illetve közreműködik ezek ellátásában, valamint kezdeményezi az e szervezetekkel kötendő megállapodások előkészítését. Kodifikációs és koordinációs feladatai körében ellátja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos hazai és nemzetközi szakmai koordinációs és kodifikációs feladatokat, előkészíti, illetve összehangolja az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a tagságból eredő szabályozási feladatokat, koordinálja és képviseli a minisztérium álláspontját a nemzetközi fejlesztési együttműködés területén, illetve az ECOFIN ülésein képviselendő magyar álláspont kialakítását. Előkészíti a felsővezetői szintű, ECOFIN vonatkozású témákat érintő két- és többoldalú nemzetközi tárgyalásokat.

Számvitel

A piacgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplői számára, a döntéseik megalapozása érdekében, mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről objektív és megbízható információk álljanak rendelkezésre. Ennek érdekében olyan számviteli szabályok kerülnek kialakításra, amelyek összhangban állnak az Európai Unió e jogterületre vonatkozó irányelveivel, figyelemmel vannak a nemzetközi számviteli elvekre. A kialakított szabályok alapján megbízható és valós összképet biztosító tájékoztatás nyújtható a piacgazdaság szereplőinek jövedelemtermelő képességéről, vagyonának alakulásáról, pénzügyi helyzetéről és jövőbeli terveiről. A könyvvizsgálati szabályozás legfőbb célja a nyilvánosságra hozott számviteli információk megbízhatóságának biztosítása.

Adózás

Az adózás a társadalom egyik legfontosabb közpolitikai kérdése. Nem véletlenül, hiszen minden állampolgár számára fontos, hogy a társadalom közös költségeit fedező adókat az állam milyen eloszlásban kívánja az egyes társadalmi rétegek, gazdasági csoportok vállára helyezni. Az adórendszer egészének, az egyes adónemek szabályainak átláthatónak, világosnak, állandónak, egyszerűnek, hatásait tekintve célzottnak kell lennie. A gazdasági növekedést és a társadalmi célok megvalósítását elősegítő adórendszer megteremtése mára kulcskérdéssé vált. E feladatok megoldása az egykulcsos adózás megteremtésével már megindult 2011-ben teljesedik ki.

Adó- és vámigazgatás

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal valamint a Vám- és Pénzügyőrség együttesen a költségvetés bevételeinek 90%-áért felel. Az adóztatás hatékonnyá és költségtakarékossá tétele érdekében a megvalósítjuk az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal valamint a Vám- és Pénzügyőrség összevonását, és létrejön a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Ezen a területen folyik az integráció megvalósításához szükséges jogszabályok előkészítése. Az adóeljárások jogszerűsége is kiemelt jelentőségű, ezért itt látjuk el az APEH és a VP adóztatási tevékenysége fölött a törvényességi felügyeletet. A vámigazgatásra vonatkozó közösségi szabályoknak Magyarországon is érvényesülnie kell. Az tagállamiságból fakadóan a közösségi érdekek, illetve kiemelten a közösségi költségvetés bevételének biztosítása érdekében itt folyik a nemzeti szabályok gondozása, illetve azok végrehajtásának ellenőrzése.

Adópolitika

A központi költségvetés bevételeinek túlnyomó többségét kitevő adóbevételek minél szakszerűbb és pontosabb rövid-, közép- és hosszú távú megtervezése fontos eleme a stabil és kiszámítható költségvetési politikának. A bevételi folyamatok elemzése, forgatókönyvek kidolgozása, az adómódosítási javaslatok előzetes hatásvizsgálata elengedhetetlen a kormány döntéseinek előkészítéséhez és az adópolitikai elképzelések hatékony megvalósításához. Itt folyik az adóintézkedések tapasztalatainak és hatásainak utólagos elemzése is, amely segít az adórendszer további egyszerűsítésében és korszerűsítésében. Az EU, az OECD és az IMF tagság megkívánja az adózási folyamatokkal kapcsolatos adatok, ismeretek rendszeres megosztását, egyúttal lehetővé teszi, hogy hazánk hasznos információkhoz jusson az adópolitika, az adószerkezet és az adó tervezés-elemzés területén zajló nemzetközi tendenciákról, legjobb nemzeti gyakorlatokról.