2014. június 6. Budapest

Tisztelt Képviselőtársaim! Mélyen tisztelt Köztársasági Elnök Úr! Schmitt Pál elnök úr! Miniszterelnök Urak! Világi és Egyházi Elöljáróink!

Nemzeti függetlenségünk és szabadságunk visszaszerzését követő tizedik kormány megalakulásának alkalmából vagyunk ma itt. Tisztelettel jelentem az Országgyűlés képviselőinek, hogy az alkotmányos rendnek megfelelően, megválasztásomat követően felkértem a leendő kormány tagjait. Őket az Országgyűlés illetékes bizottságai meghallgatták, és támogatásukról biztosították. Ezzel létrejött a miniszterek munkájának szilárd törvényhozási háttere. Kinevezési okmányaikat a köztársasági elnök úrtól a kormány tagjai ma átvették. Készen állnak hát arra, hogy Önök előtt letegyék miniszteri esküjüket.

Tisztelt Elnök Úr!

Jómagam a magyar választók bizalmából harmadik alkalommal alakíthatok kormányt. Ezen túlmenően az elmúlt negyed évszázadban valamennyi kormány munkáját testközelből figyelhettem, és működésükből hasznos erkölcsi és gyakorlati tapasztalatokat szűrhettem le. Kellő mértéktartással, de álszerénység nélkül mondom, hogy 24 év tapasztalata már megadja a lehetőséget, hogy kiérlelt szempontok alapján, határozott célok és világos elvárások mentén alakíthassuk meg a szabad Magyarország tizedik kormányát. Kiindulópontom az volt, hogy a magyar választók másodszor döntöttek az egység mellett, és másodszor adtak kivételesen nagy felhatalmazást ugyanannak a politikai irányzatnak. Magyarország kormányának tehát egy egységes és erős nemzetet kell vezetnie azon az úton, amelyen négy éve elindult. Az április 6-án kinyilvánított közakarat szerint az országnak tartania kell az előző ciklusban kitűzött markáns és határozott irányt. Célunk az, hogy a most megalakuló kormány néppárti kormány legyen, és néppárti kormányzást folytasson. Ez több, mint a demokrácia szabályainak betartása. A néppárti kormányzás a klasszikus lincolni gondolat alapján áll: a népből, a néppel, a népért, vagyis az emberektől kapott felhatalmazás alapján, az emberekkel közösen, az emberek érdekében akarunk kormányozni.

Tisztelt Ház!

Ez a fölfogás elutasítja az elitizmust. Válaszként az elitek ezt a politikát populizmusnak szokták minősíteni. Ezek jól ismert tánclépések. Tudjuk, hogy az igazságos és versenyképes Magyarország megépítésében szükségünk van, múlhatatlanul szükségünk van kiemelkedő koponyákra, tekintélyes szakemberekre. Tudjuk, hogy sok tudást és tapasztalatot kell beépítenünk a kormányzati munka rendszerébe. Tudjuk azt is, hogy Magyarországnak szüksége van bátor és újító gondolatokra. Azonban a kiemelkedő képesség, a magas iskola és az elismert szakértelem önmagában nem ad jogalapot a kormányzati hatalomban való részesedésre, és nem ad jogalapot a kormányzati munkában való részvételre sem, vagyis nem ad jogalapot az ország vezetésére. Elitekre szükségünk van, de elitista kormányra nincs. A kormánynak népi felhatalmazás alapján, a nemzeti célok érdekében és az emberekre támaszkodva kell végeznie a munkáját. Ez a néppárti politika és néppárti kormányzás lényege.

Tisztelt Ház!

Az elmondottakból pedig az is következik, hogy a kétharmados felhatalmazás megerősíti, a kormánynak mindig, minden helyzetben a három harmadot kell szolgálnia. Önök ismerik a felfogásomat, miszerint a győztesnek nem igaza van, hanem feladata. Minél nagyobb a felhatalmazás, annál nagyobb a feladat és a felelősség. Minél nagyobb a felelősség, annál nagyobb alázattal kell szolgálni az egész országot.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ráadásul hosszú idő után először mondhatjuk el, hogy ez a kormány az egész magyar nemzetet képviseli, mivel nemcsak az anyaországi, hanem a Kárpát-medencében és azon kívül élő magyar emberektől is kapott felhatalmazását. Elvárhatjuk tehát a kormány minden tagjától, és kérem Önöket, parlamenti képviselőket, Önök is várják el az egész kormánytól, hogy ezt a történelmi felelősséget vállalja, vagyis bármivel és bárkivel szemben álljon ki a magyarokért, álljon ki az egész magyar nemzetért.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A magyarok elsöprő többséggel szavaztak a középerőkre. Tették ezt nemcsak az országgyűlési, hanem az európai parlamenti választáson is. Ezért a mai kormányzóerőket joggal hívhatjuk európai középnek. A közép nevében, ha kell, határozottan föl fogunk lépni mindenféle szélsőség ellen – akár jobbról jön, akár balról. Felfogásom szerint a többségnek joga van megvédeni magát a szélsőségekkel szemben, és egyúttal kötelessége megvédeni a mindenkori kisebbségeket is. Azt kérem tehát a kormány tagjaitól, hogy következetesen és kellő eréllyel lépjenek fel minden szélsőséges és veszélyes politikával szemben.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Meggyőződésem szerint gyenge és erkölcstelen kormány az, amely tétlenül nézi, hogy a lelkiismeretesen eljárók, a törvényeket betartó emberek rendre rosszul járnak, míg a lelkiismeretlenek, a farizeusok, a szabályokat kijátszók pedig jól járnak és előnyt szereznek. Körültekintéssel, józan mértéktartással, a személyes méltóságot tiszteletben tartva, de a kormánynak szerepet kell vállalnia az országban uralkodó közállapotok erkölcsi minőségének alakításában is. Mindannyian olyan Magyarországon akarunk élni, ahol az emberek elismerik egymás munkáját és érdemeit, sőt ahol az emberek biztatják és bátorítják egymást. Ahol nem engedik, hogy a kicsinyesség, a szűkkeblűség és a kisszerűség visszahúzza a többre képes, a többet teljesítő, a többet vállaló társaikat. Vagyis olyan Magyarországot szeretnénk, amelyben a munka és a teljesítmény megbecsülése, valamint a tisztelet kultúrája uralkodik. Kérem Önöket, a leendő kormány tagjait, hogy e tekintetben mindig legyenek szigorúbbak önmagukkal, mint másokkal szemben.

Már évek óta csak kapkodjuk a fejünket, milyen mértékű és gyorsaságú változások zajlanak a világban. Ezek az évek egy új történelmi korszakba vezetnek bennünket. Természetes dolog, hogy a fától nem mindig látható az erdő. S ha valaki, hát mi, képviselők és különösen a kormány a változások sűrűjében gázolunk. Szeretném felhívni az Önök figyelmét, hogy ezek a változások a következő négy évben egyre gyorsabbak lesznek. Így lesz ez a technika, a tudomány és a világpolitika területén is. Ilyenkor a változástól való félelem és a változáshoz fűzött remény is megjelenik. Vannak országok, amelyek inkább félnek. Versenyképességüket tanulmányozva talán nem is ok nélkül. És vannak országok, akik reménykednek, akik komoly várakozásokat fűznek a világ megváltozásához. Vannak, akik jó okkal teszik ezt. Úgy látom, Magyarország közéjük tartozik. Meggyőződésem, hogy Magyarország a magyar emberek elmúlt években véghezvitt erőfeszítéseinek és teljesítményének köszönhetően egy új és reményteljes korszak előtt áll. Már nem a válságot és nem más országok hátát látjuk magunk előtt.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az előző négy év a nagy és bátor gondolatok időszaka volt. Pénzkapitalizmus helyett munkaalapú gazdaság. Széttagoltság helyett állampolgárság és nemzetegyesítés. Liberális politikai rendszer helyett nemzeti politikai rendszer. Értékközömbösség helyett a keresztény kultúra visszahelyezése jogaiba. Liberális közerkölcs helyett az emberi méltóság feltétlen tisztelete.

Tisztelt Ház!

Az előttünk álló négy év éppen ezért már nem a nagy gondolatok, hanem a nagy tettek korszaka lesz. A jövő gondolati építménye áll, sőt biztos alkotmányos alapokon áll. Most tettekre, bátor és nagy ívű tettekre lesz szükség és lehetőség.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Mindaz, amit elmondtam, azt jelenti, hogy a mostani kormány tagjainak dolga nehezebb lesz, mint az előző kormány tagjaié volt. A léc ugyanis magasabbra került. Az embert próbáló feladatokhoz pedig komoly teherbírású és magas szakítószilárdságú emberek kellenek. Olyan kormánytagokra van most szükség, akik elbírják a magyar választók által vállukra helyezett súlyt és felelősséget, akik alázattal közelítenek feladatukhoz, és kitartanak a közös céljaink mellett.

Tisztelt Ház!

Varga Mihályt arra kértem föl, hogy folytassa a munkát, és a néppárti kormány nemzetgazdasági minisztereként szolgálja a magyar embereket. A munkaalapú gazdaság kiépítését és ennek eredményeképpen teljes foglalkoztatottságot várunk tőle. Azt is kérem, hogy az európai központi bank tegnapi történelmi döntéseinek következményeire is készítse föl a magyar gazdaságot. Sok sikert kívánok a miniszter úrnak a munkájához!

Navracsics Tibor fogja ellátni a külgazdasági és külügyminiszteri teendőket. Tisztelt Ház! Olyan vonalvezetést szeretnénk, amely minden jelentős külhatalmat érdekeltté tesz a magyarok sikerében. Azt várjuk, hogy olyan kapcsolatrendszert alakítson ki, hogy a világpolitika minden jelentős szereplője abban legyen érdekelt, hogy Magyarország ereje, súlya és befolyása növekedjen. Én is tudom, hogy egy ilyen külgazdasági és külpolitikai stratégia kialakítása bravúrt követel. Ezért kértük föl éppen Önt. Sok sikert kívánok a miniszter úrnak ehhez a feladathoz!

Trócsányi László úr, Magyarország korábbi párizsi nagykövete az újonnan létrehozott igazságügyi tárcát vezeti majd. Tőle, mint a néppárti kormány igazságügy-miniszterétől azt várjuk el, hogy a nemzetközi térben védje meg Magyarország alkotmányos identitását. Itthon pedig járuljon hozzá, hogy az igazságügyi rendszerünkben meginogni látszó közbizalom visszaszilárduljon. Isten hozta a kormányban, Miniszter úr!

Tisztelt Elnök Úr!

Pintér Sándor urat arra kértem föl, hogy a néppárti kormány belügyminisztereként töretlen határozottsággal folytassa azt a munkát, amit 1998-ban kezdett el. Azt várjuk Öntől, hogy a közrend legfőbb őreként teremtse meg a mindennapok biztonságát. Kérjük, legyen kemény, hajlíthatatlan és igazságos. Gondoskodjon arról, hogy a bűnözők jogai sohase előzhessék meg a törvénytisztelő polgárok és az áldozatok jogait. Arra kérjük, tegyen meg mindent, hogy Magyarországon senkinek se kelljen félnie. Munkájához sok erőt és jó egészséget kívánok!

Seszták Miklós képviselő úr arra vállalkozik majd, hogy irányítsa a nemzeti fejlesztési minisztériumot. Önök is tudják, ez a minisztérium harcos hely. A figyelem és a támadások közkedvelt célpontja. Itt őrzik az állami vagyon tekintélyes részét, innen fejlesztik a közlekedést, az energiaellátást és az infokommunikációt. Arra kérjük Önt, őrizze és gyarapítsa a nemzeti vagyont, segítse az ország újraiparosítását, és segítse egy új szerkezetű gazdaság kiépítését. Azt várjuk, bizonyítsa be, hogy az állam lehet jó gazda, és képes arra, hogy a magyar erőforrásokat a magyar gazdaságon belül tarthassuk. Isten hozta a kormányban!

Balog Zoltán urat arra kértem fel, hogy az emberi erőforrások minisztereként folytassa azt a hatalmas munkát, amit az elmúlt években elkezdett. Azt várjuk Öntől, tisztelt Miniszter úr, hogy a minisztériumában összpontosuló valamennyi lehetőséget és energiát úgy irányítsa, hogy az végül a magyar családokat erősítse. Öntől várjuk azt a politikát, amellyel a fájdalmas népesedési folyamatokat megállíthatjuk, majd megfordíthatjuk. Ez a nemzetmentés modern kori formája. Mindannyiunk érdekében sok és gyors sikert kívánunk Önnek!

Fazekas Sándor képviselőtársunkat arra kértem föl, hogy folytassa az elmúlt években a magyar föld megtartása érdekében tett erőfeszítéseit. Azt várjuk Öntől, Miniszter úr, hogy érje el, találja meg a módját, hogy a magyar földet a magyar gazdák művelhessék. Az előző ciklusban eldöntöttünk egy több évszázados magyar sorskérdést: kié legyen, lehessen a magyar föld? 80 % a kis- és középbirtok, 20 % a nagybirtok. Ezt a döntést hoztuk, ezt szolgálja a földtörvény, arra kérem Önt, Miniszter úr, hogy az agrár- és vidéktámogatási rendszerét is igazítsa hozzá a meghozott verdikthez. A miniszter úrnak további jó munkát kívánok!

Hende Csaba képviselőtársunkat arra kértem föl, hogy folytassa a 2010-ben honvédelmi miniszterként megkezdett munkáját. A most zajló világerő-átrendeződés komoly katonai és hadászati következményekkel jár. Napról napra nő a nyomás a NATO részéről is, hogy növeljük katonai kiadásainkat. Nem kevesebbet várunk Öntől, Miniszter úr, minthogy találja meg a magyar honvédség és honvédelem helyét a XXI. századi nemzetközi együttműködési rendszerekben. Kérem Önt, ne adja alább azoknál a sikereknél, amelyeket a magyar katonák az elmúlt években szövetségesi kötelezettségeink teljesítése során elértek. Munkájához sok erőt és jó egészséget kívánok!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház!

1998-ban és 2010-ben, az előző két kormányom megalakításakor más-más módszerrel, munkarenddel és eszközökkel próbáltam összefogni a kormány munkáját, koordinálni a miniszterek és minisztériumaik tevékenységét. Egyik megoldást sem éreztem olyannak, amelyen ne lehetne és ne kellene változtatni. Nyolc év kormányzati munkájának tapasztalatait próbáljuk ötvözni a most kialakítandó Miniszterelnökség formában. Mégoly hatékony és eredményes miniszterek és minisztériumok sem adódnak össze automatikusan jó kormánnyá és jó kormányzati teljesítménnyé. Ehhez összhang, koordináció, rendezettség és bátor kezdeményezések is kellenek. Ezért kértem fel Lázár János képviselőtársunkat miniszternek. Fiatalok a csatába, öregek a tanácsba.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A Miniszterelnökség a kormányzat idegközpontja. A kormánnyal szembeni támadások gyakorisága és ereje számomra az ő eredményes munkájának bizonyítéka lesz. Sőt, már most is az. Akkor fognánk gyanút, ha a támadások alábbhagynának. Ráadásul azt is tudja mindenki, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterre irányított ólmot és vasat valójában a miniszterelnöknek szánják. Nincs okunk sem meglepődni, sem neheztelni, hiszen tudjuk, ez a politikai élet Magyarországon természetessé vált rendje. Nehéz, de szép munka ez, Miniszter úr. Biztos vagyok abban, hogy egyfelől örömét leli majd benne, másfelől a haza javára végzi majd. Erre az jogosít fel bennünket, hogy polgármesterként, frakcióvezetőként, majd államtitkárként kivívta az elismerést és a tiszteletet. Sok sikert kívánok a nehéz munkához!

Semjén Zsolt tárca nélküli miniszterként és miniszterelnök-helyettesként áll itt, Önök előtt. A Fidesz – Kereszténydemokrata Néppárt pártszövetség sikerének egyik záloga, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt által képviselt kereszténydemokrácia az a horgony, amely filozófia, világszemlélet és értékrend szempontjából biztonságos vizeken tartja a kormány hajóját. Gratulálok az előző négy év sikeres nemzetpolitikájához, és köszönöm Önnek, hogy ismét együtt dolgozhatok Önnel. Sok sikert kívánok!

Végezetül, tisztelt Hölgyeim és Uraim, miniszternek lenni egyszerre küldetés, szakma és munka. A felelős kormányzás megvalósítása azon múlik, hogy a kormány minden tagja megérti-e, hogy a magyarság szolgálatába lépni egyszerre hatalom és felelősség. Hazaszeretet, alázat és szolgálat – ez legyen minden kormánytag vezérelve. Nincs más, nem lehet más iránytűnk. Erkölcsi tekintetben a mindenkori magyar kormányok tagjai erre a három vezérelvre – hazaszeretet, alázat és szolgálat – esküsznek fel. Ne feledjék: akire sok bízatott, attól sok kéretik számon!

Soli Deo gloria! Egyedül Istené a dicsőség!

(miniszterelnok.hu)