Beszéd a Magyar Országgyűlés alakuló ülésén, Budapesten.

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr! Tisztelt Házelnök Úr! Kedves Képviselőtársaim! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Mindenekelőtt köszönetet mondok a magyar választóknak. A magyar választóknak, akik sok-sok csalódás ellenére kitartottak a demokrácia mellett, elmentek szavazni, és soha nem látott összefogással kiálltak a változás és a nemzeti egység mellett. Nagyrabecsülésemet fejezem ki a Köztársasági Elnök úr iránt. Köszönetet mondok, amiért mindent megtett, hogy a választások a lehető leghamarabb megtörténjenek, majd pedig azért, hogy az új országgyűlés és az új kormány mielőbb megalakulhasson. Szívből gratulálok minden képviselőtársamnak, aki egyéni vagy listás jelöltként mandátumot szerzett, és így tagja lesz a most megalakult országgyűlésnek.

Tisztelt Ház!

Nem először állok itt Önök előtt, és nem először vállalkozom Magyarország kormányának megalapítására. Tudom, hogy mi a dolgom. Tudom, hogy mit vár tőlem az ország, és meg fogom tenni, véghez fogom vinni mindazt, amit várnak tőlem. Küzdelemre vállalkozom. Olyan küzdelemre vállalkozom, amely során nagy erőkkel fogom szembetalálni magam, de akik kicsit is ismernek, tudják, hogy engem az akadályok és a gáncsok nem térítenek el. Bármilyen erő jöjjön is szembe tehát, véghez fogom vinni mindazt, amivel a magyar emberek megbíztak. Márpedig az emberek gyökeres és alapvető változásokat akarnak az élet minden fontos területén. Erre kaptam megbízást és felhatalmazást, ezt fogom megvalósítani. De nemcsak én kaptam erre megbízást és felhatalmazást, hanem mindannyian, akik ma itt vagyunk.

Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nagy horderejű és mélyreható változások lesznek Magyarországon. Nagy horderejű és mélyreható változások, amelyeket közös erővel fogunk véghezvinni – méghozzá a magyar választók akarata szerint. Biztonságosan, átgondoltan és tervezetten fogjuk véghezvinni ezeket a változásokat. Biztonságosan és átgondoltan, mert volt módunk arra, hogy tanuljunk az elmúlt évek, évtizedek hibáiból és sikereiből egyaránt.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A magyarok határozott, bátor küzdelmet és győzelmet várnak tőlünk. Hallom, látom, mindenki tudhatja, a magyaroknak elegük lett a kudarcokból, a tétovázásból, a rossz kompromisszumokból, a toporgásból. Győzelmeket várnak. Azt várják, hogy legyőzzük a leváltott rendszer hagyatékát. Hát le fogjuk győzni. Le fogjuk győzni a bűnözést, le fogjuk győzni a munkanélküliséget. Le fogjuk győzni a fiatalok kilátástalanságát, a gyermekvállalás előtt tornyosuló akadályokat, az idős emberek kiszolgáltatottságát. Le fogjuk győzni a „merjünk kicsik lenni” szemléletét, az „oszd meg és uralkodj” politikát, az „el is lehet menni az országból” típusú arroganciát. Le fogjuk győzni az ingatlanpanamákat, a hatalommal való visszaélés technikáit, a felelősség alóli kibúvás kísérleteit. Le fogjuk győzni az offshore-lovagok praktikáit, és az érdemtelen állami kifizetéseket. Le fogjuk győzni a nemzet fővárosát tönkretevő korrupciót és pazarlást. Le fogjuk győzni a múltat, mert Magyarország egységesen úgy döntött, hogy le kell győzni.

Tisztában vagyok az előttünk álló feladat nagyságával és a vele járó felelősséggel. Tisztában vagyok azzal is, hogy nekem és a leendő kormánynak az ország három harmadát, a magyar nemzet egészét kell képviselnünk. Ezt fogom tenni, ezt várom el, és ezt fogom számon kérni minden munkatársamtól a kormányban és az országgyűlésben.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház!

A változást ma kezdjük el. Hiszen azt is tudjuk mindannyian, hogy mit várnak az emberek ma, itt és ettől az országgyűléstől. Azt várják, hogy ismerje el a magyar választók történelmi tettét, ismerje el, hogy az áprilisi választásokon egy új rendszer megalapításáról döntöttek.

Azt javaslom tehát a tisztelt Országgyűlésnek, ismerjük el a magyar választók szavazófülkékben véghezvitt forradalmát. Élesen él az emlékezetemben. Úgy húsz éve történt. Mi, rendszerváltó képviselők elégedetlenek voltunk a változás mértékével. Az akkori miniszterelnök, Antall József atyai jó tanácsa feleletképpen így hangzott: „Tetszettek volna forradalmat csinálni…”. Hát most tetszettünk. Ismerjük el hát a szavazófülkékben történt forradalmat, és vállaljunk kötelezettséget a magyarok által megalapított Nemzeti Együttműködés Rendszerének fölépítésére. Ezt egy politikai nyilatkozat elfogadásával tehetjük meg.

Meggyőződésem szerint ezt megtenni kötelességünk. A magyarok olyan elsöprő erővel váltották le azt a politikát, amely éveken keresztül szembement az akaratukkal, hogy az új országgyűlésnek kötelessége első intézkedéseként deklarálni, hogy az emberek egységes akarata a hatalom legfőbb forrása Magyarországon. Ezzel a nyilatkozattal, amelyet rögvest Önök elé terjesztek, az emberek akaratát tesszük meg a jövő iránytűjének.

Tisztelt Ház! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim!

Szeretném fölhívni minden képviselőtársam figyelmét a mai nap történelmi jelentőségére, amely mindannyiunkat párthovatartozásunktól függetlenül kötelez. A mai napon megalakult országgyűlést olyan nemzeti egység hozta létre, amilyen évtizedek óta nem volt Magyarországon. Ez a nemzeti egység az ország fölemelkedésének feltétele és egyben záloga. A Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata ennek a régen várt nemzeti egységnek szimbolikus erejű dokumentuma.

Tisztelt Elnök úr, tisztelt Országgyűlés, felolvasom azt a nyilatkozatot, amelyet felszólalásom után a Tisztelt Ház elé be is nyújtok.

„A Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata. „Legyen béke, szabadság és egyetértés.” A XXI. század első évtizedének végén, negyvenhat év megszállás, diktatúra és az átmenet két zavaros évtizede után Magyarország visszaszerezte az önrendelkezés jogát és képességét. A magyar nemzet önrendelkezésért vívott küzdelme 1956-ban egy dicsőséges, de végül vérbe fojtott forradalommal kezdődött. A küzdelem a rendszerváltás politikai paktumaival folytatódott, és végül szabadság helyett kiszolgáltatottságba, önállóság helyett eladósodásba, felemelkedés helyett szegénységbe, remény, bizakodás és testvériség helyett mély lelki, politikai és gazdasági válságba torkollott. A magyar nemzet 2010 tavaszán még egyszer összegyűjtötte maradék életerejét, és a szavazófülkékben sikeres forradalmat vitt véghez. A győzelmet a magyar emberek a régi rendszer megdöntésével és egy új rendszer, a Nemzeti Együttműködés Rendszerének megalapításával vívták ki. A magyar nemzet e történelmi tettével arra kötelezte a megalakuló országgyűlést és a felálló új kormányt, hogy elszántan, megalkuvást nem ismerve és rendíthetetlenül irányítsák azt a munkát, amellyel Magyarország fel fogja építeni a Nemzeti Együttműködés Rendszerét. Mi, a Magyar Országgyűlés képviselői kinyilvánítjuk, hogy a demokratikus népakarat alapján létrejött új politikai és gazdasági rendszert azokra a pillérekre emeljük, amelyek nélkülözhetetlenek a boldoguláshoz, az emberhez méltó élethez és összekötik a sokszínű magyar nemzet tagjait. Munka, otthon, család, egészség és rend lesznek közös jövőnk tartóoszlopai. A Nemzeti Együttműködés Rendszere minden magyar számára nyitott, egyaránt részesei a határon innen és túl élő magyarok. Lehetőség mindenki számára és elvárás mindenki felé, aki Magyarországon él, dolgozik és vállalkozik. Szilárd meggyőződésünk, hogy a Nemzeti Együttműködés Rendszerében megtestesülő összefogással képesek leszünk megváltoztatni Magyarország jövőjét, erőssé és sikeressé tenni hazánkat. Ez a roppant erőket felszabadító összefogás minden magyar embert, legyen bármilyen korú, nemű, vallású, politikai nézetű, éljen bármely pontján a világnak, nagy reményekre jogosít, és hosszú évtizedek után megadja a lehetőséget, hogy a magyarok végre megvalósíthassák a saját céljaikat. Erre tesszük fel életünk most következő éveit.

Magyar Országgyűlés, 2010.”

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak!

(miniszterelnok.hu)