Tájékoztató a történelem írásbeli érettségi vizsgákkal kapcsolatban.

Középszintű feladatok

A történelem középszintű írásbeli érettségi vizsga időtartama 180 perc, ezen belül a vizsgázók tetszőleges sorrendben oldhatják meg a feladatokat. A feladatlap első felében 12, rövid választ igénylő, úgynevezett tesztfeladat szerepel, a második rész pedig szöveges, kifejtendő, úgynevezett rövid és hosszú esszéfeladatokból áll. A feladatlap a vizsgakövetelmények 12 témakörének mindegyikéből tartalmaz feladatot. A vizsgázók a vizsga egésze alatt használhatják a középiskolai történelmi atlaszt. A rövidebb feladatok, amelyek az egyetemes és a magyar történelemre vonatkoznak, időrendben követik egymást (pl. ókori városok, Károly Róbert gazdasági reformjai, XIV. Lajos uralkodása, XIX. századi politikai eszmék, az 1848/49. évi szabadságharc, bolsevik diktatúra, holokauszt, rendszerváltás). A 8 esszékérdésből (pl. invesztitúraharc, tatárjárás következményei, Kossuth reformprogramja, dualizmus kori ipar, Nagy Imre 1956-ban) – bizonyos választási szabályok betartásával – hármat kell kidolgozni. Mindkét feladattípusnak fontos elemei az állampolgári ismeretek és a jelenismeret (a XX. század második fele és napjaink jelenségei, történései, problémái). A feladatok jellege változatos (pl. szöveges források elemzése, képekhez leírások párosítása, kép alapján kérdések megválaszolása, fogalmakhoz kapcsolódó állítások kapcsolása forrásrészletekhez, térképes feladat). A feladatokhoz általában írásos vagy képi forrás, térképvázlat, ábra vagy adatsor kapcsolódik. A vizsgázónak ezek felhasználásával és saját ismeretei mozgósításával kell pontos választ adnia. Az esszéfeladatok értékelésében a szakmai tartalom mellett fontos szempont a szöveg megszerkesztettsége, koherenciája, logikája is.

Emelt szintű feladatok

A történelem emelt szintű írásbeli érettségi vizsga időtartama összesen 240 perc. Az első rész megoldásának időtartama kötött, 90 perc. Ez alatt rövid (tesztjellegű) feladatokat kell a vizsgázóknak megoldaniuk. Ebben a vizsgarészben atlasz nem használható. A feladatok között találunk a korai kereszténység történetére, a középkori kultúrára, Szent László törvényeire, az amerikai alkotmányra, az 1848/49-es szabadságharcra, a két világháború közötti magyar gazdaságra vonatkozót, és itt is megjelennek a napjainkhoz kapcsolódó kérdések (pl. európai integráció). A második rész megoldására 150 perc áll rendelkezésre. A sokféle forrás mellett a vizsgázót itt már a középiskolai történelmi atlasz is segíti a megoldásban. A tíz esszéfeladatból (pl. Magna Charta, jakobinus diktatúra, fejlődő országok népesedése, magyarországi reformáció, Rákóczi-szabadságharc, Klebelsberg Kunó oktatáspolitikája) – bizonyos választási szabályok betartásával – négy megoldása kötelező. A feladatokhoz általában írásos vagy képi forrás, térképvázlat, táblázat kapcsolódik. A megoldás ezeknek felhasználását, az elsajátított ismeretek önálló alkalmazását, az összefüggések felismerését kívánja meg. Az esszéfeladatok értékelésében a szakmai tartalom részletesebb kifejtése mellett fontos szempont a szöveg megszerkesztettsége, koherenciája, logikája is.

(Oktatási Hivatal)