A mai napon (2014. május 19.) 8 órától a fizika, 14 órától a rajz és vizuális kultúra írásbeli érettségi vizsgákra kerül sor.

Délelőtt

Fizikából középszinten 595 helyszínen 3.464 vizsgázó kezdi meg az írásbeli érettségi vizsgát. Magyar nyelven 584 helyszínen 3.405, míg 11 helyszínen 59 vizsgázó 3 különböző idegen nyelven (angol, német, spanyol) tesz érettségi vizsgát. Emelt szinten 43 helyszínen 1.419 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát, ebből 3 tanuló angol nyelven, 1 tanuló német nyelven vizsgázik.

A fizika írásbeli középszinten 120 percig tart. Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az I. és a II. rész, illetve az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja. A feladatlap egy 20 kérdésből álló feleletválasztós kérdéssort és négy összetett (nyílt végű) feladatot tartalmaz. Ez utóbbiak közül a vizsgázónak hármat kell megoldania; a 3. és 4. feladat közül választhat. Az elérhető maximális pontszám 90 pont. Vizsgázónként szükséges segédeszköz a függvénytáblázat és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép.

Az emelt szintű fizika írásbeli 240 perces, és három részből áll: az első részben 15 feleletválasztásos kérdés, a második részben egy esszé megírása a feladat (itt 3 téma közül egyet kell kiválasztani, és kifejteni összefüggő ismertetés formájában a megadott szempontok alapján), míg a harmadik részben 4 összetett feladatot kell megoldani. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az I., II. és III. rész, illetve az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja. Az elérhető maximális pontszám 100 pont. Vizsgázónként szükséges segédeszköz a függvénytáblázat és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép.

Délután

Rajz és vizuális kultúra vizsgatárgyból középszinten 330 helyszínen 1.127 vizsgázó tesz érettségi vizsgát. A rajz és vizuális kultúra középszintű írásbeli 180 perces. Az írásbeli vizsgarészben a feladat egy képmelléklettel illusztrált művészettörténeti, műelemző jellegű, legalább hat feladatból álló feladatsor megoldása. Az írásbeli feladatsor 40-50%-a feleletalkotó típusú, amelyből legalább egy elemző vagy összehasonlító jellegű esszéfeladat. Az elérhető maximális pontszám 75 pont.

A délelőtti vizsgák mindenütt rendben megkezdődtek.

(Oktatási Hivatal)