2010. augusztus 26-án Hoffmann Rózsa beszédet mondott Győrött, a nyugati szórványban magyar nyelvet tanítók továbbképzésén. Rövidített, szerkesztett változat.

Tanítók, tanárok vagyunk, ezért tán köszönhetek itt is úgy, hogy boldog újévet, kedves Kollégák! Hiszen országonként más-más dátummal, de ilyenkor, az augusztus végi-szeptember eleji napokban mindenütt megkezdődik a tanév, amely tanító és tanítvány, tanár és diák, nevelő és gyermek ismételt, örömteli egymásra találása. Akkor is igaz ez, ha itt-ott olyan hangokat is hallani: „jaj de kár, hogy vége a vakációnak és megint kezdődik valami gyötrelem!" Mi, akik ezt a hivatást választottuk, pontosan tudjuk, hogy van persze gyötrelmes oldala is, mint az életben minden szép dolognak, de a szépsége az igazán maradandó, ezért maradtunk hűek hivatásunkhoz.

Amikor megkaptam a meghívást Győrbe, a nyugati szórványban magyar nyelvet tanítók módszertani továbbképzésére, habozás nélkül mondtam igent. Részben mert érzelmeim miatt nem is tehettem volna mást, részben pedig annak okán, hogy ily módon is kifejezzem a kormány elkötelezettségét a magyarság erősítése és a határon túl élő magyartanárok pedagógiai munkájának segítése iránt.

Kevés olyan nép él a Földön, amelynek fiai a szélrózsa minden irányában megtalálhatók. Egy régi vicc szerint, ha egy expedíció a déli sarkon egyetlen emberrel találkozik csupán, akkor az biztos, hogy magyarul szólal meg. Ezen persze lehet mosolyogni, akár még örülhetnénk is neki, hogy a világban kisebb-nagyobb csoportokban a magyarság mindenütt fellelhető, de sajnos tudjuk, hogy honfitársaink nagyon sokszor keserves történelmi események miatt kényszerültek búcsút mondani Magyarországtól. Mi, akik az ország határain belül élünk, szívünkön viseljük sorsukat, segítőkezet nyújtunk ahhoz, hogy bárhol éljenek is a világban, őrizhessék magyarságukat, erősítsék a nemzetet.

Pontosan tudom, hogy milyen áldozatos, ugyanakkor szép feladata a határainkon túli tanároknak az anyanyelv fennmaradásáért való küzdelem, hogy a szórványban élőknek átörökíthessék nyelvünk szépségeit, továbbadhassák a magyar nemzeti kultúra értékeit. Mindezt azért, hogy a külhoni zárt közösségek megmaradhassanak, mi több, megerősödhessenek nyelvükben, identitásukban, és hogy gazdagíthassák az összmagyarságot.

Fájdalom, fogyó nemzet vagyunk. Az erről tanúskodó riasztó számok ellenére nem szeretnék vészharangot kongatni. Hiszen ha belegondolunk, hogy a reformkor kezdetén - ismert statisztikák szerint - mindössze 1,5 millió ember beszélt magyarul itt a Kárpát-medencében, ma pedig minden fogyás ellenére több mint 13 millió, akkor láthatjuk, hogy a gondviselés mindig megteszi a magáét. A mégoly reménytelennek látszó helyzetben is biztosak lehetünk abban, hogy a magyarság fennmarad.

Az új kormány is sok tekintetben reménytelennek tűnő, ámde a soha nem látott összefogás miatt mégis reményteljes helyzetben vette át május 29-én a kormányrudat. Bár sok jóra nem készültünk, azzal kellett szembesülnünk, hogy korántsem volt túlzás azt állítani, hogy romokban hever az ország. Akkor is, ha sokak számára ez még láthatatlan és felfoghatatlan. Az előző kormány és a korábbi politikai vezetők rendre döngetik a mellüket, hogy nyolcévi kormányzásuk alatt mi mindent építettek. Ám arról már nem beszélnek, hogy az autópályák, a gyönyörű új kollégiumok nincsenek kifizetve, hogy iszonyú adósságba taszították az országot, hogy hitelből vásárolták meg szavazóik jóindulatát is. Nehéz és nyomasztó örökséget hagytak hátra nemcsak a gazdaságban, de a kettős állampolgárság ellen kampányolva az emberek lelkében is.

Az új kormány röviddel megalakulását követően a kettős állampolgárságról szóló törvény elfogadásával egyértelművé tette, hogy nemzetstratégiai célja a magyarság erősítése. Nem másokkal ellentétben vagy másokkal szemben, hanem önmagunkért, nemzetünkért. Hitvallásunk szerint akkor léphetünk előbbre, ha büszkék lehetünk magyarságunkra, s ha visszaszerezzük az elmúlt nyolc év alatt az előző kormány hazugságai miatt elveszített hitelességünket és tekintélyünket úgy itthon, mint határainkon túl. Arra kérem a jelenlévőket, hogy vigyék el jó hírünket a nagyvilágba, mondják el sokaknak, hogy Magyarországon sok jóakaratú ember nagy és komoly változásokra szánta el magát.

Áprilisban az országgyűlési választásokon azt éltük meg – ami persze nem ért minket váratlanul, hiszen az előszelét éreztük –, hogy a jövő iránt felelősséget érző emberek elsöprő többsége azt mondta, hogy elég volt. Magyarországon új utakra kell terelni a dolgok menetét. Elég volt abból a korszakból, amely csalásra, hazugságra, képmutatásra és erkölcstelenségre épült! A választói akarat nyomán megalakult kormány új korszakot nyitott, olyan országot épít, amelyben az alapvető erkölcsi értékeket senki sem kérdőjelezi meg, amely arra az értékrendre épül, amelyre több mint 2000 évvel ezelőtt Európa. Ezeket az alapvető értékeket az új kormány programjában a következő kulcsszavakkal hirdette meg: rend, munka, család, biztonság és egészség. Ezek azok a hívószavak, amelyek kijelölik az új oktatási rendszer alapértékeit is.

Még mielőtt az oktatásról beszélnék, hadd osszam meg önökkel egy személyes tapasztalatomat. Az elmúlt négy évben, mióta országgyűlési képviselő vagyok, elég sok nemzetközi fórumon megfordultam, ahol természetesen oktatási kérdésekről is szó volt. És bizony azzal kellett szembesülnöm, hogy ami nálunk itthon, Magyarország határain belül az oktatásügyben riasztó és rossz tendencia, az egyáltalán nem egyedülálló. Európában hasonló jelek tapasztalhatók. Az oktatással foglalkozó szakemberek és politikusok, akik még nem szakadtak el teljesen az oktatás hétköznapjaitól, egybehangzóan arra figyelmeztetnek, hogy a dolgok rossz irányba mennek. Egyre többen látják úgy, hogy az oktatási rendszerbe bevitt liberális ideológia jegyében rossz, szakmailag elhibázott döntések születnek, hogy az a társadalom, amely nem a rendre, a munkára, a szorgalmas cselekvésre, az igazmondásra, az adott szó hitelére, a társadalmat közösséggé szervező értékekre épül, az ideig-óráig elvegetálhat ugyan, de vesztébe rohan. Úgy érzem, a nagy kérdés itt Európában és a nagyvilágban az, hogy még időben ráeszmél-e az emberiség arra, hogy lekanyarodott a helyes útról. Ráébred-e, hogy vissza kell térni a felsorolt alapértékekhez, megérti-e, hogy hosszú távon csak így lehet az emberiség és egy-egy nemzet jövőjét biztosítani.

Magyarországon kivételes helyzetbe kerültünk. Megadatott nekünk az a csoda, hogy a felnőtt emberek nagy többsége felismerte ezt a szükségszerűséget. Nekünk, akik most az oktatásirányítás lehetőségét, felelősségét, és hozzáteszem, a keresztjét megkaptuk, innentől fogva már nem a személyes akaratunktól függ, hogy meg akarjuk-e változtatni az oktatási rendszert, vagy sem. Számunkra ez most már kötelesség.

El kell kezdeni szép lassan, türelmesen... Szakmai alapokon kell újra felépíteni az oktatási rendszer egészét. Csak az értékelvű oktatás helyreállításával érhetjük el, hogy mindenki magától értetődőnek tartsa és magáénak érezze ezt az értékrendet. Szerencsére ez a nehézségek ellenére sem tűnik lehetetlen vállalásnak. Hiszen ha ittlétük alatt olvasták a magyar sajtót, akkor tapasztalhatták, hogy az új kormány munkába állásától idestova három hónapra, bár senkinek nem adtak fizetésemelést, nem szállították le az árakat, mi több, elég komoly tehertételt jelentett az árvíz, bizonyos pénzügyi elvonások, mégis, minden közvéleménykutatás azt mutatja, hogy az emberek nagy többsége igent mond arra, amit a kormány tett és tenni szándékozik. Ez megerősít bennünket abban, hogy azt a munkát, amit kormányra kerülve elég határozottan, de még óvatosan kezdtünk el, még határozottabban és még merészebben kell folytatnunk. Abban is reménykedve, hogy a környező országokra is jó hatással lehetünk.

Nem módszertani előadásra kaptam felkérést – bár azt is szívesen vállaltam volna, hiszen a pedagógia a szakmám -, hanem arra kértek meg, hogy számoljak be, milyen változásokat tervezünk a hazai oktatási rendszerben. Vigyenek el ebből magukkal annyit, amennyit szükségesnek és hasznosnak tartanak, és adják tovább azokat a gondolatokat, amelyek hitük szerint a pedagógiában gyümölcsözők és eredményre vivők.

2003-ban a magyarországi iskolákban az alsó tagozaton eltörölték az osztályzást. Azzal az indokkal, hogy az frusztrálja, megbélyegzi a gyereket. Nem így a szöveges értékelés, ami viszont fejleszti és építi a diákok személyiségét.

A pedagógia évszázadokkal ezelőtt felismerte, hogy az értékelést szavakkal és érdemjeggyel együttesen jó kifejezni. A szavak azt mondják meg a gyereknek, hogy miért olyan a teljesítménye, amilyen, és mit kell tennie annak érdekében, hogy javuljon. De fontos, hogy a szöveges értékelésben a gyerekről szóló személyes vélemény tükröződjék. Az osztályozás pedig azt mutatja, hogy a diák tudása, teljesítménye hol tart a többiekéhez, illetve az elvárásokhoz képest. Valóban: kategorizál. És ez olyan nagy baj? Nem. A gyerekeknek éppúgy, mint nekünk felnőtteknek, elementáris pszichológiai szükségletünk, hogy képességeinket, teljesítményünket a többiekéhez mérve tudjuk elhelyezni magunkat a világban. Ez nem bűn, nem hiba, hanem megkerülhetetlen tény. A jó pedagógus évszázadok óta az osztályzás mellé azt is megjegyezte, hogy például miért hármas az a hármas, és mit kell tennie a gyereknek azért, hogy a hármasból négyes legyen, majd a négyesből ötös.

Miután a tanítótársadalmat rákényszerítették az osztályzás helyett a szöveges értékelésre, a változásra viszont nem készítették fel, botrányok sora kerekedett egy-egy rosszul megfogalmazott mondatból, mert az elhibázott értékelés érzékenyen érinti, sérti a gyermeket és a szülőt. Hogy a minisztérium mentse a helyzetet, értékelési paneleket adott ki, a tanítók a megfelelő részt aláhúzogatták, és ily módon tudhatta meg a gyerek, hogy a teljesítményét hogyan értékei az iskola. Ezzel a metódussal jelentős, ám gépies többletmunkára kényszerítették a tanítókat, akiktől a gyerekek és a szülők is rendre azt kérdezték, hogy az adott szöveg mégis milyen érdemjegynek felel meg. Ezt leírniuk nem volt szabad, ám szóban rendre közölték, mert a kérdésre válaszolni illik.

Az ellentmondásos rendszer felszámolása nem tűrt halasztást. Így még az államtitkári kinevezésem előtt, egyéni képviselői indítványban kezdeményeztem az oktatási törvény módosítását. Az Országgyűlés nagy többséggel el is fogadta, aminek eredményeképpen a következő tanévtől kezdve ismét lehet osztályozni a második osztály végétől. De miután mindig vannak kísérletező hajlamú alternatív iskolák, amelyekben úgy találják a pedagógusok, hogy a szöveges értékelésre van igény, és ezt jól tudják alkalmazni, tehetik továbbra is, nem kényszerítjük őket az ellenkezőjére.

Az előzővel szorosan összefügg a másik változás, az évismétlés lehetőségének visszaállítása, amely látszólag nem nagy horderejű, mégis óriási sajtója volt a nyáron. Nem győztem a tv-stúdiókba járni, hogy türelmesen elmagyarázzam, hogy az évismétlés nem a gonosz, rosszindulatú tanítók büntető intézkedése, hanem pedagógiai szakmai döntés, amely arról szól, hogy csak az tud eredményesen tovább haladni alsó tagozaton a tanulmányaiban, az érti meg később a tankönyvekből olvasott szöveget, aki megtanult olvasni, írni, számolni. Akinek ez nem sikerült, annak elemi érdeke, hogy az évet megismételve pótolhassa hiányosságait. Az osztályzással együtt az évismétlést is eltörölte 2003-ban a balliberális oktatásirányítás. Az intézkedés magyarázataként azt sulykolták, hogy a tanítók nem jól végzik a dolgukat, büntetésből buktatnak, megbélyegzik a gyereket, aki utána egész életében ezt a bélyeget hordja majd magán. Ez az akkori intézkedés is nagy elkeseredést és felháborodást váltott ki a pedagógustársadalmon belül. Egyrészt, mert semmilyen szakmai tapasztalat nem támasztotta alá, hogy aki a második év végén még nem tud írni-olvasni, az majd harmadik-negyedik osztályban utolérheti a társait. Az ellenkezőjét viszont számos példa bizonyította. A felsőbb osztályba továbbengedett gyerekek a legtöbbször végleg lemaradtak a többiektől, mivel egy idő után nem értették, hogy miről van szó az órákon, így elveszítették a maradék kedvüket is a tanuláshoz. A másik kártétele ennek a törvénynek az volt, hogy a pedagógusokat megalázta, tekintélyüket megkérdőjelezte, mert azt üzente a társadalomnak, hogy a tanárok alkalmatlanok feladataik ellátására. Ráadásul az akkori oktatási miniszter hangot is adott annak a véleményének, hogy a magyar tanítótársadalom szakmai tudása fabatkát sem ér. Azzal, hogy az évismétlés lehetőségét az oktatás irányítói a szülőkkel folytatandó alku tárgyává tették, egy szakmai döntést, az elégtelen osztályzat megítélését szolgáltatták ki laikusoknak...

Mint minden törvénynek, ennek is volt egy értékrendi, erkölcsi mondanivalója. Az elhibázott jogszabály, szakítva a magyar neveléstörténeti hagyományokkal, azt üzente, hogy a kötelességet nem kell teljesíteni, anélkül is lehet boldogulni. Helyreállítva a rendet, több mint háromszáz fős többséggel olyan törvénymódosítást fogadott el a Parlament, amely az évismétlés súlyos, gondos mérlegelést igénylő kérdésében ismét a pedagógusok kezébe adta a döntés jogát. A tanévnyitás kapcsán sok pedagógus fórumon megfordultam, és mindenütt elmondtam, hogy az lenne a jó, ha jövő ilyenkor egyetlen egy kisgyereknek sem kellene évet ismételnie. Az évismétlés ugyanis a rosszindulatú állításokkal szemben nem cél, hanem eszköz. De a lehetősége már önmagában is visszaható erővel bír, és remélhetőleg a komolyabb, szorgalmasabb munka irányába viszi a kisdiákokat, és ugyanerre sarkallja a szülőket is.

Nem mi kezdeményeztük ugyan, de támogattuk azt a módosítást, amely szerint, ha a gyerek nem jár iskolába, és igazolatlan óráinak a száma eléri az ötvenet, akkor a családi pótlékát megvonják, illetve más formában kapja azt meg. Az előző kormány és párttársaik hamis kórusként embertelenséggel, az esélyegyenlőség felszámolásával vádoltak bennünket. De miért is? Ha egy gyerek nem jár iskolába, akkor milyen jövő vár rá? Az esélyegyenlőség „bajnokainak” nem számít, hogy éppen a későbbi boldogulásuk, a kiemelkedésük egyetlen esélyét veszítik el azok a gyerekek, akik mostoha körülmények között cseperednek, és senki sem kötelezi őket az iskolába járásra? Hiszen az iskolakerülés leginkább azokban a leszakadt térségekben okoz problémát, ahol óriási a munkanélküliség , és a szülők nem fordítanak kellő gondot arra, hogy gyermekük eleget tegyen a törvényben előírt tankötelezettségének.

Az új kormány - nagyon helyesen - nem nézte tétlenül, hogy a szülői mulasztás miatt gyermekek sorsa egy életre megpecsételődjék. A családi pótlék folyósítását az iskolalátogatáshoz kötő törvénymódosításban is az az értékrend jelent meg, hogy a kötelességét mindenkinek teljesítenie kell. Közép- és Kelet-Európában a XVIII–XIX. század fordulóján fogalmazódtak meg az első olyan törvények, amelyek előírták a tankötelezettséget. Magyarországon 1806 óta, a II. Ratio Educationis óta kötelesek a gyerekek iskolába járni. A világ összes fejlett országában létezik törvényi szabályozás. A közelmúltban jártam olyan afrikai országban, ahol amiatt panaszkodtak, hogy a gyerekek fele még ma sem jut el az iskolába, és hogy ez mennyire hátrányos, mert az iskolázatlan gyerekek életkilátásai szinte reménytelenek.

A lényeges változások sorába tartozik az is, hogy mostantól fogva a közfeladatot ellátó személy bántalmazása akár súlyosan büntethető lesz. A pedagógus közfeladatot lát el. Tehát ha beront a feldühödött szülő az iskolába, mert éppen dühös valami vélt vagy akár jogos sérelem miatt, és megveri vagy más módon bántalmazza a pedagógust, súlyos esetben börtönbüntetést is kaphat. Az előző kormány nem kívánta a hatályos törvény szigorításával a pedagógusokat a nemtelen támadásoktól megvédeni. Így többnyire pénzbírsággal büntették a bántalmazókat, s e bírságokat az elkövetők többsége sohasem fizette ki, hisz nem is volt miből. A nemzeti ügyek kormánya azonban elszánt és elkötelezett, hogy megvédje a tanárokat, tanítókat, akik egyik legjelentősebb nemzeti ügyünket, a jövő nemzedék oktatását szolgálják nagy hűséggel.

Az eddig megtett lépések persze még nem hozhattak gyökeres változást. Az értékelvű oktatást, a nevelés erősítését, a pedagógus pálya presztízsének helyreállítását, a színvonal emelését szolgáló intézkedések java még hátra van.

A korábbi rendszerben mindent elvártak az iskolától, a pedagógustól, és semmiért sem fizettek. Ma Magyarországon egy pedagógus házaspár nem tud megélni a fizetéséből, pláne, ha gyerekei is vannak! A pedagógusok több mint hetven százaléka rendszeres különmunkát vállal, hogy előteremtse a megélhetéshez szükséges pénzt. Ma, amikor a családok egyre kevésbé tudnak megfelelni nevelési feladataiknak, ha a társadalom egészséges életösztönétől vezérelve azt szeretné, hogy egy testben-lélekben-erkölcsökben egészségesebb nemzedék nőjön fel, akkor az iskolának sokkal több munkát kell átvállalnia a nevelésből. De attól a pedagógustól, aki másodállás vállalására kényszerül, józan ésszel nem várható el, hogy szabad ideje maradjon arra, hogy kirándulni vigye a gyerekeket, ott maradjon, ha kell, este hatig az iskolában, és folyton a gyerekek közt legyen, beszélgessen velük. A pedagógus munkáját és munkaidejét végre meg kell fizetnie a társadalomnak.

Önök talán olyan országból jönnek, ahol valamivel jobb a helyzet. Én pontosan tudom, hogy a pedagógusok sehol a világon nem tartoznak az igazán gazdag emberek közé. De azt is tudom, hogy Európa fejlett országaiban olyan szintű jövedelmet kapnak, hogy tisztes szerénységben, szorító anyagi gondoktól mentesen meg tudnak élni.

Hogy lehet ezt megtenni ilyen körülmények között, amikor lerongyolódott az ország? Most ez a legnehezebb kérdés. De az biztos, hogy megvan a kormányzati szándék az áldatlan állapot mielőbbi rendezésére. Ki kell dolgoznunk egy olyan pedagógus életpálya-modellt, amely kiszámíthatóvá, biztossá teszi a pedagógusok kilátásait, és fokról-fokra elő kell teremteni az alapokat. A kevésből is lehet jobban gazdálkodni, ez az, amit meg fogunk tenni. Nem kétszeres-háromszoros árú drága autópályákat kell építeni, hanem a gazdaságot kell lendületbe hozni, hogy előteremtse azt a pénzt, amit be lehet ruházni az oktatásba, egészségügybe, kultúrába, mezőgazdaságba, stb.

A közoktatást szabályozó törvényt 1993-ban alkotta meg az akkori parlament. Az azóta eltelt tizenhét év alatt száznál többször módosították. Könnyű belátni, hogy egy százszor módosított törvény belső koherenciája megbomlott, összefüggései követhetetlenné váltak. A hatályos törvény tele van ellentmondással, egyik helyen túlszabályoz, béklyóba köt, a másik helyen pedig a lovak közé hajítva a gyeplőt, szabadjára enged mindent.

A jelenlegi helyzet tarthatatlan, ezért új törvényt kell alkotni, amely nemcsak egységes, átlátható és mindenki számára könnyen érthető szabályozást hoz, de alapvetően más értékrendet fogalmaz meg. Az oktatási törvény jelen formájában ugyanis az oktatást ugyanolyan szolgáltatásnak tekinti, mint amilyet mondjuk egy utazási iroda végez. A szolgáltatásra az jellemző, hogy mindig lesni kell a kliensek igényeit, és azokat ki kell elégíteni, különben tönkremegy a cég. Ez a szemlélet felbecsülhetetlen károkat okozott a magyar iskolarendszerben.

A mi felfogásunk szerint az iskola nem szolgáltató, nem köteles mindenki - olykor furcsa, mindenféle divattól vezérelt – kívánságát minden áron kielégíteni, hanem közfeladatot ellátó nevelőintézmény, ahol arra hivatott és arra felkészült diplomás pedagógusok végzik az ember-nevelésnek semmi máshoz nem hasonlító, fontos és gyönyörűséges munkáját. Meggyőződésünk, hogy tanáraink értik a mesterségüket.

A pedagógus a gyerekért van, a gyerek érdeke pedig az, hogy az iskolában fejlődjön, tudása minden egyes nappal gyarapodjon. A pedagógia és a pszichológia tudományának legfrissebb eredményeire támaszkodva korszerű eljárásokkal kell tanítani, hogy majd felnőve, ő maga is képes legyen közössége javára alkotó életet élni. Ez az oktatási rendszer célja, és egyik legfőbb hivatása. A tanítás-tanulás magában foglalja a nevelés egészét, így az erkölcsi nevelést is. Ez utóbbit a megelőző oktatásirányítás nem tartotta fontosnak. Nyolc év alatt nem esett szó róla, mi több, a nevelés alapját, az értékrendet is megkérdőjelezte az az állam, az a politika, amelyik hazugságra épült. Nem tudom, hallottak-e az őszödi beszédről? A bólogatásokból látom, igen. Akkor nem kell illusztrálnom, hogy mit jelentett nekünk itt egy olyan hazug politikai vezetés alatt élni, amelyben sosem lehetett tudni, hogy mi az igaz és mi a hamis!

Az új oktatási törvényben a nevelés ismét méltó helyére kerül. A pedagógusi munka kiemelt feladata a gyermek testi, erkölcsi, értelmi, érzelmi, esztétikai, filozófiai (és egyházi iskolákban vallási) fejlődését garantáló nevelés. Egy morális mélypontra juttatott országban az igazságon alapuló értékrendet ismét megszilárdító iskolai nevelés nélkül anarchia fenyeget.

Itt jegyezném meg azt is, hogy Magyarországon - Európában példátlan módon - a pedagógusok munkájából és az iskola működéséből 25 éve hiányzik a külső szakmai ellenőrzés! Pedagógusok ezrei töltenek évtizedeket úgy a katedrán, hogy senki sem figyel arra, hogyan tanítanak, hogyan beszélnek a gyerekekkel, hogyan zajlik a tanítási óra. Ez megengedhetetlen. Ezért egy olyan külső szakmai ellenőrző- értékelő-támogató rendszert dolgozunk ki, amely időről időre korrekt, objektív, tárgyilagos véleményt mond az iskola és az ott dolgozó pedagógusok munkájáról, hozzájárulva ahhoz, hogy az intézmények magasabb színvonalon teljesítsék feladataikat. Reményeink szerint a szakértők képzése jövőre elindulhat.

Terveink között szerepel a közoktatás újbóli tartalmi szabályozása. Az egyes országok gyakorlata a tartalmi kötöttségeket illetően nagyon különböző. A magyar neveléstörténetben Mária Terézia I. Ratio Educationisa óta a mit tanítsunk kérdésére a központilag kiadott tantervek adtak egyértelmű választ. Klebelsberg Kunó gróf elég bölcs volt ahhoz, hogy tudja, hogy egy nyolcosztályos gimnázium tanterve elférhet egy vékony kis füzetben. De mégis elő volt írva, hogy földrajzból meg kell tanítani, hogy hol van a Balaton, hogy ének-zenéből meg kell tanítani a magyar népdalkincs gyöngyszemeit, vagyis a tananyag meg volt határozva. Még a Kádár-korszak végén is szerepelt például a tantervben, hogy a gimnázium első osztályában a Biblia kötelező tananyag. A Kádár korszakban! A liberális kormányzat ezzel a gyakorlattal is szakított, és 2003-ban a központilag kiadott tantervből mindenféle tananyagot kisöpörtek. Mi maradt akkor benne? A kompetenciák, amit a kutatók ahányan vannak, annyiféleképpen értelmeznek. Laza értelmezésben a kompetencia a megszerzett ismeret gyakorlatban történő alkalmazásának a képessége és lehetősége. És itt megint olyan pedagógiai csavarról van szó, amit ha valaki egy kicsit is ismeri a szakmáját, akkor világosan lát: az ismeretanyag és a kompetencia csak együtt érvényes a pedagógiában. Ez maga a tudás. Kettéválasztani nem lehet. De az előző kormányzat mégis ezt tette. Hét év óta a Nemzeti Alaptantervünkben csak kompetencia-leírások vannak. Én a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanítok pedagógiát. Amikor a Nemzeti alaptantervet előadásokon bemutattam, találomra felütöttem valahol, hogy szembesüljenek azzal a hallgatók, hogy mi a Nemzeti alaptanterv, nem akartak hinni a fülüknek. Volt, aki nevetett, volt, aki szörnyülködött, a legtöbbjüknek elkerekedett a szeme, hogy ez nem lehet igaz. Azt kérdezték, hogy akkor mit is kell majd tanítaniuk magyar- és történelemórákon.

Új korszak kezdődött, ennek a szakmai lehetetlenségnek rövidesen véget vetünk. Tűrhetetlen, hogy ma a magyar oktatási rendszerben nincs olyan jogszabály, amely előírná, hogy az általános iskolában a János vitézt tanítani kell. Mert csak a helyi tanterv szabályozza a tananyagot. Ha tehát egy iskola például úgy döntene, hogy a János vitéz helyett a Harry Pottert viszi be, joga van hozzá. Nem a Harry Potterrel van a baj, hiszen nem értéktelen mű, hanem azzal, hogy kikerülhet úgy gyerek az általános iskolából, hogy nem ismeri Petőfi csodálatos elbeszélő költeményét.

Az iskola nem tudásgyár, hanem a nemzeti kultúra átörökítője. Ha nincs tanterv, ha nincs előírva, hogy mit kell tanítani irodalomból, nyelvből, történelemből, akkor nem kell hozzá nagy fantázia, hogy meddig maradhat élő a nemzeti kultúra. Ha a szülő abban a hiszemben, hogy azzal tesz jót a gyermekének, ha a fogyasztói társadalom engedelmes polgáraként csak a Harry Pottert veszi meg, és csak angolul taníttatja a gyermekét, lehetőleg már az óvodában, és a szolgáltató szemlélet jegyében az oktatási rendszer kiszolgálja ezeket az igényeket, akkor itt a Kárpát-medencében két generáció után nem lesz, aki magyarul beszéljen! S akkor Önök mit fognak csinálni? Hova fognak járni továbbképzésre? És mi lesz azokkal a magyarokkal, akik számára még fontos Bartók zenéje, a Mátra bércei, a Balaton vize, a kék Duna, amely ugyan szürke, de akkor is a mienk és kék, vagy a Pannonhalmi Bencés Apátság, vagy a Győri székesegyház?

Az állam minden európai országban és a fejlett világban felelősséget visel és vállal az oktatási rendszeréért. Amelyik ország nem biztosítja a felnövekvő nemzedék magas szintű képzettségét, az, ha nem is egyik napról a másikra, de néhány emberöltő után halálra ítéli önmagát. A nemzeti együttműködés kormánya a nemzeti ügyek képviseletére, a magyarság felemelésére, érdekeinek megóvására, nemzetmegtartó erejének növelésre szegődött. Ennek jegyében újra tartalommal kell megtöltenünk a tantervünket.

A magyar társadalom elsöprő erejű többsége a változásra szavazott. Így a toldozgatás-foldozgatás helyett megvan az esély a gyökeres változások végrehajtására. Mi nemcsak a választási eredményekre támaszkodunk, hanem a tudományos eredményekre, sikeres neveléstörténeti hagyományainkra, továbbá mindennapi gyakorlatunkra, szakmai tapasztalatainkra is. Ezekre a pedagógiai alapelvekre építkezve a magyar iskola újra visszaszerezheti rangját és hírnevét.

(NEFMI)