A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára Dr. Felkai László.

A közigazgatási államtitkár vezeti a minisztérium hivatali szervezetét, biztosítja annak összehangolt működését. Előkészíti a minisztérium szervezeti és működési szabályzatát, javaslatot tesz a minisztérium munkatervére és folyamatosan figyelemmel kíséri a munkaterv teljesítését. Összehangolja a miniszternek a kormány munkatervéhez tett javaslatai előkészítését, ellenőrzi a jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben, a munkatervben és a miniszteri döntésekben meghatározott feladatok végrehajtását. Nyilvántartja a kormány határozataiban és munkatervében előírt határidős feladatokat, és ellenőrzi végrehajtásukat. A feladatellátáshoz szükséges kormányzati és minisztériumi vezetői döntésekről rendszeresen tájékoztatja a helyettes államtitkárokat és az önálló szervezeti egységek vezetőit. Felel a beérkező előterjesztések, jelentések, jogszabályok és állami irányítás egyéb jogi eszközei tervezetei észrevételezésének és véleményezésének összehangolásáért, ellenőrzi a véleményezési határidők megtartását.

A közigazgatási államtitkár meghatározza a minisztérium működésének pénzügyi feltételeit, biztosítja a minisztériumi munkarend, ügyintézés és iratkezelés, valamint a gazdálkodás szabályainak megtartását. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a minisztérium állományába tartozó kormánytisztviselők felett. Koordinálja a személyzeti ügyek intézését, felelős a minisztérium humánerőforrás-gazdálkodásáért és társadalmi kapcsolatainak ápolásáért. Figyelemmel kíséri a minisztérium informatikai, nyilvántartó és szolgáltató rendszereinek hiteles, megbízható és biztonságos üzemeltetését, irányítja a minősített adatok védelmével kapcsolatos feladatok ellátását.

A közigazgatási államtitkár a kormányzati döntés-előkészítéssel összefüggő feladatkörben részt vesz a közigazgatási államtitkári értekezleten és biztosítja a miniszteri döntésekhez szükséges információk, háttéranyagok időben történő összeállítását, valamint a miniszteri döntésekből eredő feladatok megvalósulását. Irányítja a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt, valamint ellátja az önálló belügyi szervek miniszteri irányításából a miniszter rendelkezése alapján reá háruló feladatokat. Ellátja továbbá a Külső Határok Alap Tárcaközi Egyeztető Fórum elnöki feladatait és felügyeli a Belügyi Közlöny kiadásával kapcsolatos feladatok ellátását és a Belügyi Szemle Szerkesztőségét. Előkészíti a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal szervezetét érintő ügyekben a miniszter hatáskörébe tartozó személyzeti, fegyelmi, kártérítési és panaszügyeket, koordinálja a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítésével kapcsolatos kormányzati intézkedések végrehajtását. Irányítja a hivatali egységek, a minisztériumi szervek, az önálló belügyi szervek, valamint az önkormányzatok rendkívüli állapotra, szükségállapotra és veszélyhelyzetre vonatkozó felkészülésének tervezését, szervezését, koordinálását és ellenőrzését.

A közigazgatási államtitkár a miniszter nevében dönt a fogvatartottak három hónapnál, továbbá az öt évet meghaladó szabadságvesztés esetén 30 napnál hosszabb tartamú büntetés-félbeszakításának engedélyezéséről, valamint a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka büntetés-félbeszakítással kapcsolatos ügyben hozott döntése elleni panasz elbírálásáról. Dönt a javítóintézeti nevelés végrehajtásának félbeszakításáról, valamint gyakorolja a minisztert a szabálysértésekről szóló törvény alapján megillető méltányossági jogkört. Dönt továbbá a miniszter hatáskörébe utalt, letelepedés méltányosságból történő engedélyezéséről és a méltányossági jogkörében adott menekült státusról, eljár az állampolgársági bizonyítvány kiadásával, a névmódosítással, valamint az eljárás megszüntetésével kapcsolatos ügyekben. Kijelöli a haditechnikai eszköz átalakítását, hatástalanítását és megsemmisítését végző belföldi szervezeteket.

Jóváhagyja a miniszter nevében az Építésügyi Célelőirányzat jogszabályban meghatározott feladattervét, ellátja az előirányzatból kiírt pályázatok bírálóbizottsági elnökének, tagjainak kinevezését, más szervek esetleges bevonását, valamint az egyedi döntések esetében a szerződéskötési feltételeket és szerződési biztosítékokat.

A közigazgatási államtitkár irányítja a Szabályozási és Koordinációs, a Gazdasági és Informatikai, illetve az Európai Uniós és Nemzetközi, a Területrendezési és Építésügyi helyettes államtitkárok, valamint a közvetlen alárendeltségébe tartozó hivatali egységek tevékenységét. A közigazgatási államtitkárt akadályoztatása esetén irányítási és igazgatási ügyekben a szabályozási és koordinációs államtitkár, egyedi ügyekben a közigazgatási államtitkár által kijelölt államtitkár helyettesíti.