Belügyminisztérium, Önkormányzati Államtitkárság

Tállai András

önkormányzati államtitkár

Helyi önkormányzatok

Hazánkban a helyi önkormányzati rendszert a települési és a területi önkormányzatok alkotják. A települési önkormányzatok községekben, városokban, megyei jogú városokban, a fővárosban és a fővárosi kerületekben működnek. A területi önkormányzás színtere a megye. A területi (megyei) önkormányzat köteles ellátni azokat a törvényben előírt feladatokat, amelyek megoldására települési önkormányzat nem kötelezhető. Ezek olyan jellegű feladatok, amelyek hatóköre meghaladja a településhatárokat, illetve ellátásuk meghaladja egy-egy település anyagi erejét, személyi lehetőségeit. Például: a természeti és kulturális javak, a történeti iratok gyűjtése, őrzése, védelme; az alapellátást meghaladó egészségügyi szolgáltatás, gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátás, pedagógiai és közművelődési szolgáltatások, testnevelési és sportszervezési feladatok, szakosított szociális szolgáltatások és ezek összehangolása, az épített és természeti környezet védelmének összehangolása, idegenforgalmi, foglalkoztatási, szakképzési feladatok stb. Az Ebr42 web-alapú, pénzügyi–kontrolling-számviteli feladatokat ellátó, folyamatkövető információs rendszer, a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások normatív hozzájárulásainak, normatív, kötött felhasználású támogatásainak és egyes pályázati támogatásainak igénylési rendszere.

Településfejlesztés

A településfejlesztés a település egészére kiterjedő olyan társadalmi-gazdasági és környezetalakítási tevékenység, amelynek célja a lakosság életszínvonalának, ellátási és környezeti viszonyának javítása, valamint a fenntartható településfejlődés biztosítása. A fejlesztési tervek elkészítése- a településen élők, illetve érintett szakemberek bevonásával- az önkormányzat feladata.

Katasztrófavédelem

A különböző katasztrófák elleni védekezésben azon tevékenységek összessége, amelyek a katasztrófa kialakulásának megelőzését, közvetlen veszélyek elhárítását, az előidéző okok megszüntetését, a károsító hatásuk csökkentését, a lakosság élet- és anyagi javainak védelmét, a katasztrófa sújtotta területen az alapvető életfeltételek biztosítását, valamint a mentés végrehajtását, továbbá a helyreállítás feltételeinek megteremtését szolgálják.

Önkormányzati fejlesztések

Sok esetben az Európai Unió csak akkor nyújt támogatást egy projekt finanszírozásához, ha projekt költségeinek bizonyos százalékát (önrész) a pályázó állja. Az EU önerő alap az európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztésekhez szükséges önrész kifizetéséhez nyújt támogatást a helyi önkormányzatok, illetve társulásaik számára. Az EU önerő alap a mindenkori éves költségvetési törvényben kerül elkülönítésre, és az önkormányzatoknak pályázati úton igényelhetik. Az önkormányzatok a feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez is igényelhetnek támogatást. Az intézményi társulás, vagy többcélú kistérségi társulás által fenntartott bölcsődébe és közoktatási intézménybe (óvoda, iskola) járó gyermekek, tanulók ellátása, továbbá az egyéb önkormányzati kötelező feladatellátást végző intézményekben történő feladatellátás (pl.: szociális feladatok ellátása) minél magasabb színvonalú ellátása érdekében nyújtott, pályázat útján igényelhető támogatás, amelyekre az európai uniós források nem biztosítanak keretet.

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása

Az éves költségvetési törvény alapján azon helyi önkormányzatoknak nyújtott támogatás, amelyek működőképessége veszélybe kerül. A támogatás az önkormányzati kötelező feladatok ellátásával összefüggő működési kiadásokhoz, pályázati úton igényelhető.

Vis maior támogatás

A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások támogatást igényelhetnek a központi költségvetésből, ha előre nem látható természeti, vagy más eredetű veszély miatt (pl. árvíz, belvíz, földrengés, vihar) az önkormányzati kötelező feladatot ellátó épületben, építményben kár keletkezik, vagy védekezés válik szükségessé. A központi költségvetés a káreseménnyel összefüggő károk helyreállításának részbeni, illetve a szükséges védekezési költségek részben vagy teljes támogatására szolgál.

Településüzemeltetés

A helyi önkormányzatok kéményseprő-ipari és temetkezési közszolgáltatásokkal, valamint a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatainak ellátása.